El BOIB núm. 92 de 25 de maig de 2020 publica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Llegiu el BOIB.

 

Divendres, dia 22, el sindicat STEI havia presentat al·legacions a l'esborrany de protocol per a la fase 2 de la desescalada a l'àmbit educatiu.

Al·legacions de l’STEI Intersindical a l’esborrany de Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual s’aprova el Protocol per a la fase II del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Com a consideracions prèvies i com al·legació inicial, des de l’STEI Intersindical manifestam que ni l’Ordre SND/399/2020 ni l’Ordre SND/414/2020 permeten la reanudació de l’activitat educativa presencial. Només fan referència a les mesures per a les altres activitats del centre, com són les de neteja i les tasques administratives i organitzatives de preparació per a la transició a la “nova normalitat”.

Cap de les disposicions que ha adoptat el Ministeri de Sanitat en les successives ordres ha contradit, sobretot perquè no ha estat habilitat per a fer-ho, allò disposat a l’article 9 del Reial Decret 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma; sinó que ha desplegat les mesures previstes en l’article 10 del Reial Decret esmentat, a qui el propi article habilita a fer-ho.

Per tant, qualsevol interpretació diferent no té encaix jurídic i, de fet, el propi ministre de Sanitat –que és qui dicta aquestes ordres – va afirmar en la roda de premsa del passat 15 de maig que la redacció actual del Reial Decret d’alarma en cap cas permet el retorn a l’activitat educativa presencial.

Per altra banda, pensam que aquest esborrany és una mala pràctica, si se’ns permet l’expressió; ja que es basa en una Ordre Ministerial que no està publicada, i no sabem ni nosaltres ni la pròpia Conselleria d’Educació el seu contingut. Per tant, desconeixem què dirà i quin és el marge de maniobra en què es mou tot aquest protocol.

El segon «fet» relatat no és exacte: el Reial Decret-llei 7/2020 no estableix la interrupció de les activitats lectives presencials sinó que en l’exposició del RDL constata que algunes administracions ja han acordat el tancament de centres i adopta (article 10) mesures per adaptar el calendari escolar a aquesta circumstància. Recordem que tot això és anterior a la declaració de l’estat d’alarma, que va succeir l’endemà.

Obvia el document l’impacte jurídic que suposa el RD 463/2020 i en especial el seu article 9. Cal incloure-ho i adequar-hi el document. Aquesta omissió sembla interessada per esquivar la previsió taxativa i inequívoca de l’article 9, ratificat pel propi ministre de Sanitat en la seva compareixença pública de dia 15 de maig en una pregunta explícita al respecte.

STEI Intersindical

Palma, 22 de maig de 2020