Resolució provisional sexennis: gener i febrer 2019

Han sortit publicades a la plana web de la Conselleria d'Educació les Resolucions provisionals de sexennis de les sol·licituds presentades els mesos de gener i febrer 2019.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació (27 de maig), fins dia 7 de juny.

Resolució gener

Resolució febrer