El passat 12 de març es va publicar al BOE la nova llei sobre registre horari, una llei que ha suscitat algunes controvèrsies pel que fa al sector educatiu en els centres d’ensenyament privat sense cap subvenció i centres educatius concertats finançats amb fons públics.

 

Aquest Reial Decret Llei obliga absolutament totes les empreses d’Espanya a dur un registre horari, independentment de la tipologia de jornada laboral que es tengui assignada. A més, l’empresa té l’obligació de guardar els registre horaris durant almenys 4 anys.

 

La finalitat última d’aquesta nova normativa de control de la jornada laboral és, en primer lloc, assegurar que les treballadores i els treballadors compleixen amb l’horari que tenen estipulat. En segon lloc, detectar abusos per part de l’empresa, evitant d’aquesta manera l’excés d’hores de treball o bé l’impagament d’hores extres. Aquest registre de l’horari laboral facilitarà el control per part de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social en cas que hagi d’intervenir en alguna empresa.

 

Les treballadores i treballadors tenen dret a conèixer la distribució i duració de la seva jornada laboral, i els sindicats han de tenir coneixement mensual de les hores extres realitzades pels treballadors i les treballadores segons marca la llei.

 

Com es concreta? Des de l’STEI, després d’analitzar la nova llei, hem detectat certes dificultats objectives a l’hora d’aplicar aquesta regulació horària en els centres educatius que estan baix un conveni col·lectiu d’empresa:

 

La llei deixa clara la regulació de les hores lectives de permanència en el centre dels treballadors i les treballadores. El que no especifica és com s’han de regular els minuts de l’esplai o la vigilància del menjador. Si a aquest fet li sumam que els convenis col·lectius de centres privats, escoletes privades o centres educatius concertats manca l’especificació d’aquesta regulació, ens trobam per tant amb la primera controvèrsia.

Existeix a més una indefinició en el control o bé regulació horària de les activitats no lectives que es desenvolupen fora del centre escolar, com poden ser: excursions, visites extraescolars amb l’alumnat, viatges…etc.

 

Finalment des del sindicat hem detectat una total indefinició en com regular les hores que es dediquen a correccions d’exàmens des de casa, o finalització de treballs i tasques burocràtiques que moltes vegades no hi ha temps per acabar en els centres i necessàriament s’han de fer a casa.

Des de l’STEI pensam que la solució passa per:

 

• Establir criteris objectius per definir clarament les tasques i activitats que estan fora de l’horari lectiu de permanència en el centre, i que serveixen de regulació d’aquestes tasques quedant registrades en una graella trimestral, facilitant per part de l’empresa l’accés a dita graella per a les treballadores i treballadors, així com dels representats dels treballadors.

 

Salvaguardar com marca la llei el control sindical pel que fa a la distribució de l’horari laboral lectiu i no lectiu dins i fora dels centres, preservant la protecció de dades de les treballadores i treballadors.

 

• Establir mecanismes de registre informàtics en cas de superar-se la jornada lectiva en les sortides extraescolars, tals com: viatges escolars, visites culturals…etc, on es plasmaran a la finalització de cada trimestre en una graella laboral com a activitats extraescolars horari no lectiu.

 

Des del sindicat som coneixedors de l’Acord signat a nivell estatal el darrer 6 de juny en mesa negociadora concertada respecte a la concreció d’aquesta normativa. Des de l’STEI trobam insatisfactori aquest acord per no complir amb la seva totalitat les demandes que ens han fet arribar docents i no docents de centres escolars, i que hem intentat arreplegar en els punts exposats més amunt.

 

Aquest acord signat a més per tres sindicats del sector, no satisfà en els seus punts 4, 6, 7, 8, 17 les demandes dels professionals del sector educatiu privat, i deixen per resoldre els dubtes i problemes reals sobre aquesta regulació de l’horari laboral en aquest col·lectiu.

 

Vegeu l'acord estatal