Resolució provisional de sexennis. Sol·licituds juny 2019.

Ha sortit publicada a la plana web de la Conselleria d'Educació la Resolució provisional de sexennis de les sol·licituds presentades el mes de juny de 2019.

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la seva publicació, és a dir fins dia 8 de novembre.

Resolució.