Al BOIB núm. 77, de 18 de juny, surt publicada la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 per la qual s’estableixen els criteris d’elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

Vegeu el BOIB

Annex a emplenar pels treballadors

Criteris per poder cobrar el complement

Instruccions per emplenar la sol·licitud

Llista definitiva sol·licituds estimades Acord 2008