Instruccions i resolucions

Publicades les instruccions per a programes de reforç a 4rt D’ESO

Ha sortit publicada al BOIB núm. 135, de 4 de novembre de 2017 la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 d’octubre de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a la implantació dels programes de reforç de l’aprenentatge per al quart curs de l’educació secundària obligatòria a partir del curs 2018-2019.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10731/601550/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

Resolució provisional de dotació de personal d'atenció a la diversitat curs 2017/18

S'ha publicat al BOIB del 8 de juliol la resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2017 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018. El termini per presentar al·legacions és de deu dies naturals a partir de l'endemà de la seva publicació al butlletí.

S'ha publicat també la ressolució per la qual s’aprova l’ampliació de determinades hores de professorat de suport educatiu per als centres concertats per al curs 2017-2018. Es pot presentar el desacord amb la ressolució fins dia 14 de juliol.

Clica aquí per llegir el document

Clica aquí per llegir la ressolució de l'article 19.3

Llista definitiva de centres amb unitats PMAR

Dilluns, dia 29 de maig, la D. Gral. de Planificació, Ordenació i Centres  va dictar la resolució per la qual s’aprova la llista definitiva de centres als quals se’ls concedeix la implantació d’unitats de PMAR. Els centres tendran un termini d’un mes, a partir de la seva publicació al BOIB, per interposar un recurs d’alçada en cas de disconformitat.

Clica aquí per accedir al document

Jubilacions parcial excepcionals

Dia 11 d’abril de 2017, la Conselleria ha fet arribar una proposta de resolució als centres concertats perquè puguin dur a terme jubilacions parcials, a totes aquelles persones que no es varen poder acollir als acord d’empresa d’abans de dia 15 d’abril de 2013.

Les persones afectades són:

  1. Persones que el seu centre no es va acollir als acord d’empresa sobre jubilacions parcials, o no hi va haver acord d’empresa o els seus acords varen esser tramesos de forma extemporània no es varen incloure dins els acords dels seu centre.
  2. La seva data de naixement ha d’esser anterior a 1 de gener de 1958.
  3. Han de tenir almanco 33 anys cotitzats en el moment causant.
  4. Acreditar almanco un període d’antiguitat de 6 anys a la mateixa empresa.
  5. La reducció de jornada no podrà esser superior al 50%, i sols en el cas que l’empresa contracti el rellevista amb un contracte fix, a temps complet, i amb una durada mínima de dos anys més que el que resti al treballadors per arribar a l’edat ordinari de jubilació, aquesta podrà esser del 75 %, sempre que la Conselleria hi vengui a bé.
  • La persona rellevista, ha d’esser una persona amb menys de 3 anys d’antiguitat al centre o directament que procedeixi de les borses del INEM.
  • Aquesta jubilació es finançarà fins arribar a l’edat legal de la jubilació ordinària, que en cap cas serà abans de complir el 65 anys.

El centre ha de comunicar a la Conselleria la relació de les persones que poden accedir a aquesta jubilació, encara que el fet causant es produeixi com a més tard, dia 31 de desembre de 2019, abans de dia 10 de maig de 2017.

Si els centres no fan aquesta comunicació, després les persones treballadores ja no es podran acollir a aquest tipus de jubilació.

 

Llegeix la resolució

Resolució provisional sobre l’ampliació de la dotació de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017

S'ha publicat al BOIB núm. 87 de 9 de juliol de 2016 la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2016 sobre l'ampliació de la dotació de personal d'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat per al curs 2016-2017.
 
El termini per presentar al·legacions és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució al BOIB; així, el termini comença dia 11 de juliol i finalitza dia 21 de juliol, darrer dia per presentar al·legacions.