Així queden els horaris, d'acord a les modificacions del decrets dels currículums

Primària

Horari setmanal *

Assignatura/curs

1r

2n

3r

4t

Llengua catalana i literatura

8

9

Llengua castellana i literatura

8

9

Llengua estrangera

6

7

Matemàtiques

10

10

Ciències naturals

4

4

Ciències socials

4

4

Educació física

5

5

Religió / Valors socials i cívics

3

3

Educació artística

5

5

Temps d’esplai

7,5

7,5

Lliure disposició

14,5

11,5

Total

75

75

* La càrrega horària conjunta assignada a les àrees de Ciències naturals, Ciències socials, Llengua castellana i literatura, Matemàtiques i Llengua estrangera: anglès ha de ser com a mínim d’11,25 hores setmanals a cada curs, que representen el 50 % de l’horari lectiu setmanal. Per a aquest còmput s’ha de tenir en compte, amb els percentatges corresponents, la càrrega horària assignada als diferents projectes que inclouen part dels currículums de les àrees abans esmentades.

Secundària

Horari setmanal

Assignatura/curs
1r 2n 3r 4t
Llengua catalana i literatura 3 3 3 3,5
Llengua castellana i literatura 3 3 3 3,5
Primera llengua estrangera 3 3 3 3
Matemàtiques 3 4 4 4
Geografia i història 3 3 3 3
Biologia i geologia 3   2 3
Física i química   3 2 3
Educació física 2 2 2 2
Religió / Valors ètics 1 1 1 1
Educació plàstica, visual i audiovisual 3      
Música 3      
Tecnologia   3 2  
Específica 1   2* 2 3
Tutoria 1 1 1 1
Lliure disposició 2 2 2  
Total
30 30 30 30
* S’ha de triar una matèria entre Educació plàstica, visual
i audiovisual II, Música II i Segona llengua estrangera

 

9. Es modifica l’apartat 3 de l’annex 3, Estructura i organització, que queda redactat de la manera següent:

1. Els programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment han d’incloure a cada un dels cursos els elements següents:

a) Quatre àmbits específics, un amb elements de caràcter lingüístic i social, un altre amb elements de caràcter científic i matemàtic, un altre de caràcter lingüístic de llengües estrangeres i un altre de caràcter pràctic.

    • L’àmbit lingüístic i social ha d’incloure els currículums corresponents a les matèries de Geografia i història, Llengua catalana i literatura i Llengua castellana i literatura dels cursos segon i tercer de l’educació secundària obligatòria.
    • L’àmbit científic i matemàtic ha d’incloure els currículums corresponents a les matèries de Matemàtiques i Física i química dels cursos segon i tercer de l’educació secundària obligatòria i de Biologia i geologia de tercer.
    • L’àmbit de llengües estrangeres ha d’incloure els currículums corresponents a la matèria de Primera llengua estrangera dels cursos segon i tercer de l’educació secundària obligatòria.
    • L’àmbit pràctic ha d’incloure els currículums corresponents a les matèries de Tecnologia i Educació plàstica, visual i audiovisual dels cursos segon i tercer de l’educació secundària obligatòria.

b) La matèria específica d’Educació física.

c) La matèria específica de Valors ètics o Religió, a elecció dels pares o tutors legals o, si escau, de l’alumne.

d) Un període lectiu setmanal de tutoria.

2. S’han de crear grups específics per als alumnes que segueixin aquests programes. Els alumnes poden cursar la matèria d’Educació física i la de Religió o Valors ètics juntament amb un grup ordinari, si l’organització del centre ho permet.

3. Per impartir els àmbits, el nombre màxim d’alumnes per grup és de quinze.

4. Per poder formar un grup que segueixi un programa de millora de l’aprenentatge i del rendiment, el nombre mínim d’alumnes és de deu.

Això no obstant, quan ho aconsellin circumstàncies especials, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, amb l’informe previ del Departament d’Inspecció Educativa, pot autoritzar la formació d’un grup amb un nombre inferior d’alumnes al que s’estableix en l’apartat anterior.

5. Cada programa ha d’especificar la metodologia, l’organització dels continguts i de les matèries i les activitats pràctiques que garanteixin l’assoliment dels objectius de l’etapa i l’adquisició de les competències que permetin als alumnes promocionar al quart curs en finalitzar el programa i obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

6. S’ha de potenciar l’acció tutorial com a recurs educatiu que pugui contribuir d’una manera especial a solucionar les dificultats d’aprenentatge i a atendre les necessitats educatives dels alumnes.

10. Es modifica l’apartat 7.2 de l’annex 3, referent a l’avaluació i la promoció, que queda redactat de la forma següent:

2. L’agrupació en àmbits ha de respectar els continguts, els estàndards d’aprenentatge avaluables i els criteris d’avaluació de totes les matèries que s’agrupen. Cada àmbit s’ha d’avaluar amb una única nota.

Els criteris de promoció són els mateixos que per a la resta d’alumnes. A aquest efecte, la qualificació de cadascuna de les matèries serà la mateixa que la de l’àmbit del qual formen part. S’ha de procedir de la mateixa manera per calcular la nota mitjana.

11. L’annex 4 es modifica en els termes següents:

ANNEX 4

Distribució de l’horari lectiu setmanal dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment

  Segon Tercer
Àmbits    
Científic i matemàtic 9 9
Lingüístic i social 9 9
Llengües estrangeres 4 4
Pràctic 4 4
     
Matèria específica    
Educació física 2 2
Religió / Valors ètics 1 1
Tutoria 1 1
     
Total 30 30

Batxillerat

Horari setmanal

Assignatura/curs

1r 2n
Llengua catalana i literatura 2,5 3
Llengua castellana i literatura 2,5 3
Primera llengua estrangera 3 3
Filosofia 3 3
Matemàtiques I 4 4
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
Llatí I
Fonaments de l’art I
Troncal d’opció 1 4 4
Troncal d’opció 2 4 4
Educació física 2  
Específica 1 6 4
Específica 2 3
Tutoria 1 1
Total 32 32

* Història de la filosofia al batxillerat de ciències i al batxillerat
d’humanitats i ciències socials / Específica 2 al batxillerat d’arts

 

6. S’afegeix un nou annex a l’Ordre, l’annex 1 bis, que queda redactat de la forma següent:

ANNEX 1 bis Distribució de l’horari lectiu setmanal (modalitat d’arts)

Assignatura/curs 1r 2n
Llengua catalana i literatura 2,5 3
Llengua castellana i literatura 2,5 3
Primera llengua estrangera 3 3
Filosofia 3 3
Matemàtiques I 4 4
Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
Llatí I
Fonaments de l’art I
Troncal d’opció 1 3-4* 3-4*
Troncal d’opció 2 3-4* 3-4*
Educació física 2  
Específica 1 6-8* 4
Específica 2 3-4*
Tutoria 1 1
Total 32 32

*Només en el cas que els grups classe de les diferents matèries troncals d’opció i específiques
de la modalitat d’arts es facin de forma totalment independent de les altres modalitats del batxillerat

 

7. Es modifica l’annex 2, que queda redactat de la manera següent:

ANNEX 2 Nombre de grups classe

Els centres educatius sostinguts amb fons públics, segons el nombre de grups assignats per la Conselleria d’Educació i Universitat a cada curs de l’etapa i per a cada curs escolar, rebran els recursos humans necessaris per oferir, com a mínim, el nombre de grups classe de les assignatures troncals d’opció i de les específiques que tenguin caràcter optatiu segons els articles 10 i 11 del Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, i no siguin Religió, que s’estableix a continuació:

  Primer Segon
Nombre de grups Assignatures
troncals d’opció
Assignatures
específiques*
Assignatures
troncals d’opció
Assignatures
específiques*
0,5 grups 2 2 2 2
1 grup 4 4 4 2
1,5 grups 5 5 5 3
2 grups 6 6 6 4
2,5 grups 7 7 7 4
3 grups 8 8 8 5
3,5 grups 9 9 9 6
4 grups 10 10 10 6
4,5 grups 11 11 11 7
5 grups 12 12 12 8
5,5 grups 13 13 13 8
6 grups 14 14 14 9
6,5 grups 15 15 15 10
7 grups 16 16 16 10
7,5 grups 17 17 17 11
8 grups 18 18 18 12
* Dins el grup d’assignatures específiques s’hi poden incloure assignatures troncals
d’opció. Als centres que tenguin autoritzat el batxillerat d’arts s’ha d’incrementar en
una unitat el nombre de grups classe de les assignatures específiques del segon curs.

 

Això no obstant, quan circumstàncies especials així ho aconsellin, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, amb l’informe previ favorable del Departament d’Inspecció Educativa, pot autoritzar un augment dels recursos assignats.

8. Es modifica l’annex 3, que queda redactat de la manera següent:

ANNEX 3

Model A del batxillerat nocturn

  Ciències Humanitats Ciències socials Arts
Bloc 1 Llengua castellana i literatura I Llengua catalana i literatura I Primera llengua estrangera I Una matèria troncal d’opció de primer Una matèria específica de primer
Matemàtiques I Llatí I Matemàtiques aplicades a les ciències socials I Fonaments de l’art I
Bloc 2 Filosofia Primera llengua estrangera II Educació física Una matèria troncal d’opció de primer Una matèria específica de primer Llengua castellana i literatura II Una matèria específica de segon
Bloc 3 Història d’Espanya Llengua catalana i literatura II Dues matèries troncals d’opció de segon
Història de la filosofia Una matèria específica de segon
Matemàtiques II Llatí II Matemàtiques aplicades a les ciències socials II Fonaments de l’art II