Col·labora amb l'STEI signant la següent petició de change.org

Signa la petició clicant sobre aquest enllaç

 

El decret llei 5/2012 de mesures urgents en matèria de personal, a la seva disposició addicional quarta, va retallar el finançament del complement de les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat temporal per contingències comuns en l'àmbit de l'ensenyament privat sostingut total o parcialment amb fons públics.

Que a l'Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 es determinaven situacions de caràcter excepcional en les que es reconeixia un complement econòmic fins a assolir el 100% de les retribucions.

Que l'Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre de 2016 introdueix per a tot el personal funcionari i laboral de la comunitat autònoma que en el supòsit de malaltia greu, pel qual una baixa és superior a 5 dies d'absentisme, podrà ser compensada fins al 100% del sou.

Que l'Acord recull el compromís del Govern de retornar a la normalitat després d'anys de retalls i confirma la plena operativitat de l'acord sempre que vengui ratificat per la mesa sectorial de cada àmbit, segons la disponibilitat econòmica.

Per tant, una vegada que aquesta aplicació de l'Acord sobre incapacitats temporals ja és d'obligada implementació a tots els empleats públics docents dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats , els docents de l’ensenyament concertat de les Illes Balears volem que l'aplicació de l'Acord abans esmentat sobre les incapacitats temporals sigui també transferible a les persones docents dels centres de l'ensenyament concertat de les Illes Balears.

VOLEM TENIR ELS MATEIXOS DRETS QUE ELS NOSTRES COMPANYS DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC  I PER TANT QUE LES BAIXES DE MES DE CINC DIES  SIGUIN ABONADES AL 100%

concentracio