PROCEDIMENT TRANSITORI EXTRAORDINARI FINS DIA 15 DE GENER

Els cursos que fins ara no has pogut registrar anteriors al 7 de maig de 2017 amb normativa antiga, ara ho podràs fer fins al 15 de gener.

Tots els cursos fets i certificats abans del 6 de maig de 2017 (data de l’entrada en vigor de la nova normativa de formació permanent) i que es registrin fins dia 15 de gener (inclòs) es tindran en compte d’acord amb la normativa antiga (és a dir, no necessiten informe de transferibilitat, sense límit d’hores, etc.).


Data límit fins dia 15 de gener, inclòs
Procediment has d'omplir el formulari (https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=3147298) i dur-lo a registre, amb la documentació justificativa.


PROCEDIMENT ORDINARI

El 6 de maig de 2017 va entrar en vigor l'Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta nova normativa ha generat molts dubtes i incerteses dins del col·lectiu docent.

Amb aquest article, intentam ajudar-vos a aclarir els principals dubtes que ens han arribat a l'STEI.

Principals novetats

La nova normativa presenta, entre d'altres, les següents novetats:

 • No es poden simultaniejar dos cursos en línia, però sí un en línia i un presencial. Si coincideixen en el temps dos cursos online, només es tindrà en compte l’activitat que tingui més hores de formació.
 • El reconeixement de les activitats de formació permanent s’ha d’expressar en hores. No es computaran les fraccions d’hora i no es podrà computar cap activitat de menys de 8 hores, excepte en el cas dels formadors. El màxim d’hores que es poden reconèixer per a cada activitat formativa és el que estableix el pla quadriennal de formació permanent del professorat vigent.
 • Es reconeixen 30 hores de formació en els casos següents:
  • Tutor de pràctiques del Màster de Formació del Professorat.
  • Tutor de pràctiques de la Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent exigida a l’article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
  • Tutor de pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs-oposició d’accés als cossos docents.
  • Tutor de pràctiques dels interins novells en els cossos docents.
  • Tutor de pràctiques d’alumnes de grau i de postgrau que cursen estudis universitaris en què s’han de fer pràctiques en centres de l’administració educativa.

Activitats formatives d'entitats col·laboradores

L’entitat col·laboradora ha d’haver sol·licitat l'homologació de l'activitat formativa.

Pots consultar les activitats de les entitats col·laboradores a www.formacioinnovacio.cat a l'apartat de formació del professorat.

Reconeixement

Les hores es reconeixeran automàticament al portal del personal. Pensa a comprovar el teu portal. Si no hi apareix, posa't en contacte amb l'entitat col·laboradora que organitza el curs.

Entitats col·laboradores

 • Organitzacions sindicals de l’àmbit de l’ensenyament a les Illes Balears. (STEI Intersindical, etc.).
 • Universitat de les Illes Balears (UIB).
 • Altres universitats amb àmbit d’actuació a les Illes Balears. (UNED, UOC, etc.).
 • Organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de l’ensenyament de les Illes Balears.
 • Entitats públiques o privades amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre en totes les seves activitats i entre les finalitats de les quals figuri la formació permanent del professorat i altres professionals que treballen en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.
 • Associacions professionals de docents, sense ànim de lucre, de l’àmbit de l’ensenyament de les Illes Balears.
Activitats formatives ORGANITZADES pel MECD o per les altres administracions educatives autonòmiques

Reconeixement

Has de lliurar la instància amb una fotocòpia confrontada del certificat de participació en l’activitat.

Activitats formatives RECONEGUDES pel MECD o per les altres administracions educatives autonòmiques

Es reconeixen un màxim de 60 hores per cada activitat.

L'activitat formativa ha de complir, almanco, una de les línies estratègiques del Pla Quadriennal de la Formació del Professorat 2016-2020

Reconeixement

Has de lliurar la instància, amb una fotocòpia confrontada del certificat de participació en l’activitat, a més d'un informe amb:

 • Document amb objectius, contingut, metodologia (elaborat per l'entitat organitzadora).
 • Reflexió sobre la transferibilitat de l'activitat a la pràctica educativa, acompanyada una proposta d'aplicació (elaborat per l'assistent).
Itineraris d’autoformació

Els itineraris d'autoformació estan orientats a reconèixer les persones que s'han format al marge de la formació permanent reconeguda.

Es podrien considerar dins aquest apartat activitats com:

 • Titulacions universitàries oficials, titulacions superiors de règim especial o d'altres.
 • Programes de formació d'especialista, expert o màster universitari obtinguts amb posterioritat a l'accés a la funció docent.
 • Altres programes de formació convocats i realitzats per universitats o d'entitats de reconegut prestigi (cursos, congressos, jornades, etc.)

Característiques

 • Cada itinerari ha de fer referència a una de les línies estratègiques del Pla Quadriennal.
 • Es pot sol·licitar el reconeixement d'un itinerari per curs escolar.
 • No es pot reconèixer un itinerari que ja hagi estat certificat anteriorment.
 • La Comissió de Formació Permanent de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat valorarà la sol·licitud de reconeixement de l’itinerari autoformatiu i adjudicarà les hores de formació que li corresponen.
 • Es reconeix un màxim de 100 hores per cada itinerari.

L'itinerari a d'incloure:

 • Memòria explicativa de l'itinerari autoformatiu
 • Informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa.

Model de sol·licitud d'itinerari d'autoformació

Tens més dubtes?

Mira't els dubtes freqüents. Si tot i així no queda clar, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. Tens el contacte a www.stei.cat/seus


Dubtes freqüents

Tota la formació que tenc reconeguda al meu portal canviarà d'acord amb la nova normativa?

No. Tot el que vares presentar abans de l'entrada en vigor de la nova ordre de formació, el 6 de maig de 2017, es regeix per la normativa anterior i seguirà essent reconeguda.

Tenc un curs fet abans de l'entrada en vigor de la nova normativa que encara no he presentat. Me'l reconeixeran?

Sempre i quan s'ajusti a la nova normativa.

Si la meva activitat no apareix a la web www.formacioinnovacio.cat, me la reconeixeran?

Hauràs de fer el que diu l'apartat de Activitats formatives organitzades pel MECD o per les altres administracions educatives autonòmiques o Activitats formatives reconegudes pel MECD o per les altres administracions educatives autonòmiques, segons el cas.

 

Tots els cursos de les entitats col·laboradores són vàlides?

No. N'han d'haver sol·licitat l'homologació. Les que segur que són vàlides són les que apareixen a www.formacioinnovacio.cat.

Els cursos de la UIB estan reconeguts? I els d'altres universitat d'àmbit d'actuació de les Illes Balears (UNED, UOC, etc.)?

Són entitats col·laboradores. Si han demanat l'homologació, seran reconegudes.

He fet un curs a una altra universitat. Me'l reconeixeran?

Han d'estar reconegudes pel MECD o una administració educativa autonòmica.


Normativa

Pla Quadriennal

Pla Quadriennal de Formació del Profesorat 2016-2020.

Decret de formació permanent

Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ordre d'homologació i reconeixement

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Autoformació

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat

Tens més dubtes?

Pel que necessitis, no dubtis a posar-te en contacte amb nosalltres.