El BOIB núm. 136 de 4 d’agost de 2020 publica la Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de juliol de 2020 per donar compliment, per al curs 2020-2021, a l’apartat onzè de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

Vegeu el BOIB.

Vegeu el document annex. Llistat i motius.