EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DECRET DE CURRÍCULUM
Decret 32/2014 d'educació primària Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears
BOIB núm. 97, de 18 de juliol de 2014

 

Annexos del Decret 32/2014, de 18 de juliol,
pel qual s'estableix el currículum de l'EDUCACIÓ PRIMÀRIA a les Illes Balears
PDF | WORD Ciències naturals
PDF | WORD Ciències socials
PDF | WORD Educació artística
PDF | WORD Educació física
PDF | WORD Llengua castellana i literatura
PDF | WORD Llengua catalana i literatura
PDF | WORD Matemàtiques
PDF | WORD Primera llengua estrangera: Anglès
PDF | WORD Valors socials i cívics

 

ORDRE
PDF Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears
BOIB núm. 100, de 24 de juliol de 2014

PDF Annex 1: Distribució de l’horari lectiu setmanal

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA I BATXILLERAT

PDF Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

PDFProjecte de decret pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears

PDFProjecte d'ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears

PDFProjecte d'ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears ACTUALITZAT 18/2/15
Un cop detectat un error a l’annex 1 del Projecte d’ordre per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears , i d’acord amb l’apartat 2 de l’article 105 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s’ha modificat aquest document.

PDFAnnex 1 - Assignatures troncals de l'educació secundària obligatòria

PDFAnnex 1 - Assignatures troncals del batxillerat

PDFAnnex 2 - Assignatures específiques de l'educació secundària obligatòria

PDFAnnex 2 - Assignatures específiques del batxillerat

PDFAnnex 3 - Assignatura de lliure configuració autonòmica (ESO)

PDFAnnex 3 - Assignatura de lliure configuració autonòmica (Batxillerat)

PDFAnnex 4 - Continuïtat entre matèries de batxillerat

PDFResolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 12 de febrer de 2015 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears. BOIB núm. 23, de 17 de febrer de 2015

PDF Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 12 de febrer de 2015 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableix el currículum del Batxillerat a les Illes Balears. BOIB núm. 23, de 17 de febrer de 2015

Podeu visitar la pàgina del WEIB-CAIB clicant sobre l'enllaç