Legislació educació

Normativa sobre batxillerat

S'ha publicat al BOIB la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar
l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2016-2017.
 
 

També s'ha publicat la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat.
 

Ordre de desplegament de currículums

S'ha publicat al BOIB núm. 65, de 24 de maig de 2016 les següents ordres:

 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears

 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears   

 

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 per la qual es modifica l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears

 

Clica damunt els nivells educatius per llegir les ordres

Resolució sobre avaluació final primària

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es regulen les característiques generals de les proves d'avaluació final de Primària establerta en la Llei Orgànica d'Educació, del 3 de maig de 2006, per tal d'assegurar unes característiques d'avaluació comuns a tot Espanya.

• S'aplicaran en tot el sistema educatiu espanyol, a tots els alumnes i centres d'Educació Primària.

• Segueixen la tendència internacional de realitzar avaluacions externes per a la millora dels resultats.

• No tindran efectes acadèmics: no condicionaran l'accés a l'educació secundària obligatòria.

Llegeix més...