Legislació educació

Avaluació de batxillerat per accés a la Universitat

Ha sortit publicada l'Ordre  ECD/42/2018, de 25 de gener, per la qual es determinen les característiques , el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, les dates màximes de realització i de resolució i dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2017/18.

 

Clica aquí per llegir l'ordre

Resolució avaluació de batxillerat

El mes de desembre va sortir publicada una resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de desembre de 2017 per la qual s’aprovaren les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2017-2018.

Clica aquí per llegir el document

BOE 3 de jun de 2017: Obtenció títols d'ESO i Batxillerat

El dissabte 3 de juny de 2017 es va publicar al BOE el "Reial Decret 562/2017, de 2 de juny, pel qual es regulen les condicions per a l'obtenció dels títols de Graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller, d'acord amb el que disposa el Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa".

Clica aquí per llegir el PDF de la disposició

Normativa sobre formació professional

S'ha publicat al BOIB la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 defebrer de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.

Clica aquí per llegir el document

 

També s'ha publicat la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització.