MESA 18 11 2021

 

1.- Distribució del professorat de reforç COVID

Antoni Morante informa que la Conselleria ha passat la informació sobre l’increment de professorat de reforç COVID (bàsicament desdoblaments; que en general han minvat perquè els protocols són diferents i han permès ajuntar aules). Hi ha un total de 66’5 professors.

També s’incrementa en 5 professors la dotació per a l’atenció a la diversitat a partir de les al·legacions dels centres i de la seva situació a principi de curs.

Igualment s’ha produït un increment de 5 ATEs.

Aquests increments de plantilla no inclouen l’increment d’unitats de concerts ni el programa PROA+.

A Educació Especial s’ha mantingut la dotació que hi havia. 168 hores, que suposen 7 professors.

Els criteris aplicats són:

  • A EP es desdobla als +28 alumnes.
  • ESO als +33 alumnes.
  • També on inspecció considera que s’ha de desdoblar.
  • Els ATE és responsabilitat del SAD.
  • S’ha intentat donar solució a infants de 3 anys que arriben sense diagnosticar.

2.- Informació sobre despesa de funcionament

Els mòduls de funcionament s’estan pagant; s’acabaran de pagar a finals d’aquest mes o principis de novembre.

 

3.- Informació sobra patides per a filtres HEPA

La dotació per a filtres HEPA es preveu que es cobri el mes d’octubre. Es centres han de justificar les despeses. La Conselleria demana que el centre faci la liquidació  després ella compensarà als centres.

4.- Informacions sobre indemnitzacions personal COVID curso 2021

Indemnitzacions per fi de contracte del professorats COVID s’ha de pagar en pressupost de 2021. Per tant, es demana als centres que remetin les liquidacions d’aquest professorat  per a que l’Administració els aboni.

5.- Taules salarials VII conveni.
L’administració està obligada a assumir les taules publicades amb el VII conveni. Les actualitzacions han incorporat el 2% de triennis de 2020 i el 0’9% de sou base i de triennis de 2021. A l’inici de 2022 s’aplicaran tots els conceptes incrementats a les noves taules salarials i es reduirà el CRIB en el mateix import, ja que no es pot excedir l’equiparació retributiva.

A efectes totals, no augmentaran les remuneracions; però sí que s’aplicaran les taules que venen de Madrid.

Cristina Bruguera explica que el complement de llicenciat s’hauria d’haver incrementat i es farà retroactivament. Com s’aplica el 2% i el 0’9% ve donat pel BOIB. No és decisió de la Conselleria; per tant, només varen informar per aclarir la situació.

6.- Finalització contractes COVID en el mes de juny

No ens pareix bé que finalitzin el 30 de juny. Morante explica que no els poden ampliar al mes d’agost. No té res a veure amb la pública perquè és un altre tipus de situació a efectes laborals.
El pagament del PAE depèn d’Innovació i està previst que sigui el mes d’octubre si no hi ha cap incidència; o, en tot cas, el novembre.

7.- Millores salarials pendents

Morante explica l’increment de salaris condicionada per la llei de pressupostos. És una decisió presa a altres nivells. Es farà una revisió el mes de gener i es pot mirar si es fa amb caràcter retroactiu.
Els pressupostos de l’Estat diuen que els treballadors públics tendran un 2% d’increment. Però a les Illes Balears no sabem si serà en tots els conceptes o només retribucions bàsiques.

Sí hi haurà un increment de mòdul ATE, per arribar al salari mínim. Que és obligació.

També tenen el compromís d’incrementar els mòduls de funcionament.

- Paga de 25 anys

L’administració reconeix el deute en aquesta reunió de la mesa i confirma que ningú no es quedarà despenjat del seu abonament. El dret està generat i en el moment que es materialitzi un acord que ho faci possible s’inclouran les persones jubilades, les que ja no treballen al centre i, fins i tot, si hi ha hagut algú que hagi mort ho cobraran els hereus.

Morante diu que estan estudiant la possibilitat d’enviar una comunicació per tranquil·litzar totes les persones interessades. La Paga de  25 anys està subjecta a disponibilitat pressupostària. El conveni està signat així. Mantenim el compromès però no sabem en quin moment hi haurà aquesta disponibilitat.

- Jubilacions Parcials

Entitats; el tema de les jubilacions parcials han quedat aturades en el moment de la pandèmia. Pareix que la situació econòmica tornar a millorar. És l’ocasió de tornar a fer un plantejament. Almanco parlar-ne, tal com s’havia acordat. STEI va treure el tema de jubilacions parcials al CEIB. L’acord diu que a 2020 es tornaria a negociar els nascuts el 1960 i posteriors. La Conselleria hauria de fer un esforç.

8.- Acumulació de lactància seguida d’excedència.

Hi ha una sentència que dona la raó a les persones treballadores. S’interposarà recurs de cassació per unificació de doctrina perquè Advocacia considera que s’ha de fer. Si el Tribunal Suprem no ho admet a tràmit, s’aplicaria automàticament. Si s’admet s’ha d’esperar a la resolució del Tribunal Suprem.

9.- Mòdul d’altres despeses.

Una part del mòdul COVID es volia passar a mòduls de despesa que implicarà un petit increment.  A part d‘això es negociarà un increment  dels mòduls que duen congelats tants d’anys, lligat a un increment del CRIB del PAS tal com marca l’acord 2004.

L’administració vol fer un estudi del dèficit acumulat pels centres. Fer una calendarització per cobrir-ho progressivament. Anirà lligat a una justificació més detallada de les despeses i també ha d’anar lligat a una revisió de les quotes que es demanen a les famílies.

La Conselleria considera que s’ha de fer una comissió tècnica per tractar aquest temes com un conjunt.

10.- Nou decret de concerts

D’aquí a final d’any l’administració elaborarà un primer esborrany. Faran consultes informals amb les distintes entitats. El procediment formal es farà a partir de gener de 2022. S’obrirà procés d’al·legacions i es faran meses de concertada per tractar el tema. Hi ha dos aspectes importants: Un és revisar les dotacions bàsiques d’Atenció a la Diversitat (millorant i acostant-se a les plantilles orgàniques de la pública).
L’altra és que les plantilles es fan en referència a l’acord 2004 modificat 2009. Hi ha un embull de normatives (hi ha contribuït la LOMLOE). Per tant, la intenció és elaborar un ordre que reguli tot el tema. La idea és fer la renovació de concerts el 2023.

11.- Precs i preguntes

a) Respecte de les restriccions COVID, Educació diu que hi ha pressions als centres per a relaxar-les; però s’ha de seguir la normativa. La intenció és mantenir les actuals restriccions fins a nadal i després revisar la situació. Es van relaxar les mesures de grups estables i no hi ha hagut cap repunt.

A secundària els casos són testimonials. A primària, en canvi, hi ha una incidència superior a la de la població general. Per tant, s’ha d’anar alerta.

b) L’STEI demana quina continuïtat tendrà la implementació del servei d’Orientació a primària el director general manifesta que es plantegen que el curs 23-24  estàs completat. Aquests anys tots els recursos han hagut de destinar-se a la COVID. Ho podria assumir el decret de concerts i l’ordre que regula les plantilles.