A la Mesa de concertada se’ns va informar de diferents aspectes relacionats amb el començament de curs en l’escenari B.

Hi ha nous protocols:

 • Distància de metre i mig.
 • Mascareta des de primer de primària.
 • Ràtios de 20 alumnes però que poden augmentar segons la capacitat de l’aula guardant la distància de seguretat.
 • L’alumnat sempre ha de seure al mateix lloc.
 • Semipresencial a partir de 2n d’ESO, de manera optativa per part dels centres segons la capacitat de les aules.
 • Començament esglaonat del curs escolar. Uns 150 alumnes per dia i fins a un màxim de 10 dies per poder fer aquest començament.
 • Les reunions als centres sols poden esser com a màxim de 10 persones.
 • Als serveis complementaris la distància de seguretat serà de 1’5 metres i es pot compartir espai amb altres grups amb distància de seguretat de 2 metres.
 • A Educació Infantil han de dur mascareta a escola matinera i al transport.
 • L’alumnat i el professorat s’ha de prendre la temperatura abans d’anar al centre i es faran controls aleatoris als centres.
 • A Educació Especial l’alumnat ha de dur mascareta si es pot.
 • Salut marcarà el protocol quan es detecti un cas.

INFORMACIONS GENERALS

*  L’interlocutor de cada centre serà el seu inspector, que gestionarà aquells dubtes que puguin sorgir.

*  Hi haurà un increment extra (a part del ja anunciat) de 30 docents més que es distribuiran en funció de les necessitats.

*  També s’està estudiant un augment dels mòduls de despeses de funcionament per adaptar a la fase B.

*  El centre podrà contractar el professorat i podrà ajustar la titulació en funció dels seus àmbits si no tenen la titulació adient.

*  Quan els pares no vulguin signar el full de responsabilitat, serà inspecció eductiva qui actuarà.

*  Hem recordat que el professorat ha de fer les seves hores lectives i no s’ha de superar les 24 o 23 a ESO.

*  Les proves serològiques es faran a les persones sensibles i serà a traves de la Conselleria de Salut.

*  No es faran PCR de manera general.

*  La Conselleria de Salut obrirà un línia telefònica COVID Educació destinada a professorat i famílies

*  Demanarem si la possibilitat de fer horaris continuats era possible. Segons la Conselleria, és potestat de cada centre decidir aquestes situacions però ells de moment no ho poden imposar.

*  Dissabte sortirà publicat al BOIB la nova resolució amb totes les instruccions a aplicar.

La situació és molt complicada i mala d’emprendre. Les ratios marcaran l’inici de curs ja que en molts de casos seran superiors al que haurien d’esser.

L’augment de dotació de professorat no basta per cobrir les necessitats dels centres i hem remarcat que en cap cas es poden augmentar les hores lectives dels docents.

El fet d’haver d’eliminar en molts de casos les assignatures dels especialistes que passen a esser tutors farà perdre la qualitat educativa.

I molt important, les persones sensibles ho han d’informar al centres i el Servei de Prevenció ha de fer els informes. Sabem que els mateixos solen esser molt restrictius i fan pocs informes positius per això hem instat a la Conselleria a intermediar amb la Conselleria de Treball.