Els Serveis de Prevenció dels centres concertats es resisteixen i deneguen les baixes al personal sensible dels centres (TES).

Davant aquesta situació us recomanam que ens faceu les consultes adients per destriar si la situació s'ha de reclamar al Servei de Prevenció o al metge de família.

* Moltes persones són considerades personal sensible pels seus especialistes per pertànyer a grup de risc i els facultatius dels Serveis de Prevenció els estan considerant aptes per incorporar-se al seu lloc de treball.

En aquest cas, la darrera alternativa seria denunciar-ho a Inspecció de Treball.

L’accés a la denúncia és:

http://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion al Ciudadano/FORMULARIOS/index.html

Penseu que dins la denuncia s’ha d’exposar que el responsable és el servei de prevenció.

Heu d’accedir a “escrito denuncia castellano”.

Si necessiteu ajuda per emplenar el full estam a la vostra disposició.

Una vegada emplenat el full es pot registrar de diferents maneres:

a) Presentació presencial: Personant-se a les oficines de les Inspeccions Provincials de Treball i Seguretat Social, així com en els registres dels altres òrgans de l’Administració de l’Estat i de les Comunitats Autònomes.

b) Presentació telemàtica: A través de la Seu Electrònica del Ministeri de Treball, Migracions i S.S., sempre que el denunciant disposi del DNIe o d’una signatura electrònica avançada basada en un certificat electrònic reconegut per la plataforma @signa.

El tràmit es realitzarà accedint a la Seu electrònica del MITRAMISS, a través de la web del Ministeri, en la següent adreça:

http://www.mitramiss.gob.es/es/sede_electronica_menu/index.htm

Des d’allí haurà de seguir els passos que si li indiquen i seleccionar com a unitat organitzativa “Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social”. La denúncia es presenta des del procediment denominat “Acció Inspectora”. Una vegada allí es marcarà l’opció “Espai informació” i s’emplenarà el model que correspongui, es guardarà i, per a la seva presentació, s’accedirà a l’apartat de “Alta Sol·licitud” en el menú anterior.

c) Presentació per via Postal: Dirigides a l’oficina corresponent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

S’adverteix que si la denuncia es presenta per via postal o en els registres sense personar-se el denunciant s’exigirà adjuntar còpia compulsada del DNI del denunciant i, en el seu cas, autorització expressa d’aquest perquè la Inspecció pugui verificar les seves dades d’identitat en el registre corresponent.

Per a més informació li aconsellem que es dirigeixi a les Oficines provincials de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Mentrestant i si no s’aconsegueix la baixa laboral per part del metge de capçalera, l’assistència al centre de treball és obligatòria, ja que sinó es pot declarar absentisme laboral amb totes les implicacions que marca la normativa.

Si necessitau ajuda per qualsevol gestió no dubteu en consultar-nos.

* Per altra banda també hem detectat que s'estan emetent certificats APTES amb limitacions clares que, de no poder complir-les, l'informe especifica clarament que s'ha de causar baixa per IT i, en aquest cas concret, sovint són els metges de família els que deneguen les baixes. En aquest cas, la gestió per fer reclamació ha de ser diferent.

Per tot això vos animam a que ens faceu arribar tots els vostres dubtes i vos ajudarem a desgranar bé la situació i la gestió a realitzar.