Jubilacions parcials

La Conselleria accedeix a les nostres pretensions d'acumulació de les jubilacions parcials

La Conselleria d'Educació i Universitat ens ha fet arribar unes instruccions per a aquelles persones que poden accedir a la jubilació parcial i desitgen poder acumular totes les hores.

Aquesta situació sols es pot produir sempre que el centre de treball hi estigui d’acord. Si voleu més informació vos podeu posar en contacte amb l’STEI. Adjuntam la notificació de la Conselleria.

Clica aquí per llegir les instruccions

INSS: concentració de la jornada de jubilació parcial en un any


L'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) acaba d'admetre la possibilitat de concentrar la jornada del jubilat parcial en un sol any, de manera que la totalitat de la jornada pendent fins a la jubilació total s'acumuli en un únic període ininterromput (normalment, immediatament posterior a l'inici de la jubilació parcial). Sempre aquesta acumulació ha de tenir el vistiplau de l’empresari.

Fins a la citada data, l’INSS venia admetent la concentració en períodes anuals però no ho permetia en períodes plurianuals.

Aquesta última pràctica la considerava com una anticipació encoberta de la jubilació total i, per tant, incorrecta, la qual cosa podia comportar importants responsabilitats.

No obstant això, l’INSS ha modificat el seu anterior criteri donada la jurisprudència del Tribunal Suprem en aquesta matèria.

Arran d'aquesta doctrina, i malgrat ser un supòsit “anòmal”, l'acumulació en un període plurianual es considera una pràctica correcta, per la qual cosa l’INSS l'acceptarà sempre que s'acreditin els requisits d'alta i cotització legalment previstos i, en particular, l'ingrés de les cotitzacions durant tot el període que intervé entre la jubilació parcial i la jubilació total.

L’INSS aplicarà aquest nou criteri a partir de la data de la consulta –10 d'octubre de 2017–, tant als procediments administratius pendents de resolució com en les reclamacions prèvies formulades contra les resolucions del INSS dictades amb base en el seu anterior criteri.

Sens dubte, l'acceptació d'aquesta possibilitat per part del INSS donarà major seguretat jurídica i flexibilitat, tant a les empreses com als treballadors, per accedir a la jubilació parcial.

L'STEI demana que els docents de concertada puguin seguir jubilant-se parcialment

La finalització de l’aplicació dels acord d’empresa suposa una situació d’incertesa per a les persones nascudes a partir de 1958 respecte a la seva jubilació parcial. Per tant, es necessari plantejar una solució per a totes aquestes persones que compleixin els requisits establerts per la normativa estatal.

Des de l’STEI hem fet un estudi de viabilitat del que representaria el cost de poder accedir a la jubilació parcial, per evidenciar a la Conselleria que es podria dur a terme sense cap tipus de cost per a l’administració.

Clica aquí per llegir la notícia dels diferents mitjans.

Document registrat

Diario de Mallorca | 17.oct.2017

Canal 4 diario | 17.octu.2017

20 minutos | 17.octu.2017

La vanguardia | 17.octu.2017

Jubilacions parcial excepcionals

Dia 11 d’abril de 2017, la Conselleria ha fet arribar una proposta de resolució als centres concertats perquè puguin dur a terme jubilacions parcials, a totes aquelles persones que no es varen poder acollir als acord d’empresa d’abans de dia 15 d’abril de 2013.

Les persones afectades són:

  1. Persones que el seu centre no es va acollir als acord d’empresa sobre jubilacions parcials, o no hi va haver acord d’empresa o els seus acords varen esser tramesos de forma extemporània no es varen incloure dins els acords dels seu centre.
  2. La seva data de naixement ha d’esser anterior a 1 de gener de 1958.
  3. Han de tenir almanco 33 anys cotitzats en el moment causant.
  4. Acreditar almanco un període d’antiguitat de 6 anys a la mateixa empresa.
  5. La reducció de jornada no podrà esser superior al 50%, i sols en el cas que l’empresa contracti el rellevista amb un contracte fix, a temps complet, i amb una durada mínima de dos anys més que el que resti al treballadors per arribar a l’edat ordinari de jubilació, aquesta podrà esser del 75 %, sempre que la Conselleria hi vengui a bé.
  • La persona rellevista, ha d’esser una persona amb menys de 3 anys d’antiguitat al centre o directament que procedeixi de les borses del INEM.
  • Aquesta jubilació es finançarà fins arribar a l’edat legal de la jubilació ordinària, que en cap cas serà abans de complir el 65 anys.

El centre ha de comunicar a la Conselleria la relació de les persones que poden accedir a aquesta jubilació, encara que el fet causant es produeixi com a més tard, dia 31 de desembre de 2019, abans de dia 10 de maig de 2017.

Si els centres no fan aquesta comunicació, després les persones treballadores ja no es podran acollir a aquest tipus de jubilació.

 

Llegeix la resolució

Llista de centres que s'han adherit a plans de jubilació

La Seguretat Social ha penjat a la seva pàgina web el llistat dels centres de treball que s'han adherit a plans de jubilació. En aquest cas sobretot pel que fa a temes de jubilacions parcials.
Aqui tenu el llistat de centres de les Illes Balears i en concret remarcats els centres educatius que han fet els acords d'empresa corresponents per poder accedir a les jubilacions parcials. Així mateix vos adjuntam l'enllaç a la pàgina web de la Seguretat Social.