Avui dimarts, dia 30 de gener de 2018, després de diverses peticions per part de l’STEI, ha tengut lloc la mesa de concertada, amb la presència del director general de Planificació i Centres, Antoni Morante; la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i el director general d’Innovació, Jaume Ribas.

 

Clica llegiu-ne més per continuar llegint

- La Conselleria ens ha lliurat una proposta per a la implementació del servei d’orientació als centres també per a alumnes de les etapes d’Infantil i Primària.

La proposta ens pareix positiva, però consideram que se n’ha de fer una anàlisi acurada abans d’emetre una valoració definitiva sobre el tema.

Suposa, en tot cas, un increment de les hores destinades a l’orientació educativa (d’entre 7 i 9 hores per línia d’Infantil i Primària), i que aquesta depengui de la plantilla del propi centre, i no dels equips externs.

-Després de diverses comissions tècniques, els sindicats vam presentar una proposta conjunta de calendari d’aplicació d’aquesta reducció de l’horari lectiu. La proposta va esser recollida per l’administració, i ha estat ratificada a la mesa d’avui, amb la següent temporització:

Curs 2018-19: majors de 50 anys, a jornada completa (a un o més centres)

Curs 2019-20: resta de docents amb jornada completa

Curs 2021-22: docents amb qualsevol jornada.

 

Aquesta és una petició històrica, per la diferència de jornada amb els companys de la pública. Ja el 2009 l’STEI va fer una recollida de signatures que va lliurar a la seu de Escuela Católica de Madrid, en el moment en què es negociava el conveni Estatal. La proposta no va esser secundada per les patronals ni pels sindicats estatals que negociaven aquest conveni (el VI conveni segueix marcant una jornada de 25 hores lectives).

- A principi d’aquest curs l’STEI va elaborar un estudi de viabilitat per a la possible pròrroga de la jubilació parcial, d’acord amb la normativa de 2013, per a les persones nascudes a partir de l’any 1958 i següents que reuneixen els requisits. Segons aquesta proposta, el finançament de la quota de la seguretat social de les persones que es jubilen parcialment podria esser coberta per la Conselleria sense que li fos gravós econòmicament.

El director general ha fet referència a aquest estudi de viabilitat de l’STEI i diu que l’administració està disposada a finançar aquesta jubilació parcial durant els anys 2019, 2020 i 2021. Això permetrà que es segueixi jubilant parcialment les persones nascudes el 1958 i 1959 que compleixin els requisits. Igualment, Antoni Morante ha dit que al final d’aquests tres anys es podria estudiar una pròrroga en la implementació d’aquesta modalitat de jubilació.

La Conselleria ha informat a les parts amb representativitat a la mesa de concertada de la situació de la normalització de les titulacions en les persones que imparteixen docència a l’ensenyament concertat. Ha dit que la intenció de l’administració educativa és fer una major flexibilització de l’aplicació de les titulacions.

Des de l’STEI hem presentat dues situacions que ens preocupen especialment, com són la doble titulació exigida al personal de suport, i l’obligació de fer tota la carrera de Teologia als professors que imparteixen l’assignatura de religió. L’STEI denuncia que aquesta exigència de doble titulació posa en perill la vida professional de persones que fa molts anys que exerceixen i, de rebot, crea inestabilitat en els centres

En un moment que ja s’està normalitzant l’aplicació del primer sexenni a totes les persones docents que han acreditat els requisits d’antiguitat i de formació, ja és hora, en compliment del punt 1.3 de l’Acord de Reprogramació de 2016, la negociació dels sexennis segon al cinquè.

L’administració manifesta que a partir d’aquests mes de febrer començarà a elaborar una planificació que després presentarà a les parts, ja que considera que pel volum pressupostari requerirà una calendarització a l’hora de la seva aplicació. No és reticent a què les hores de formació que a dia d’avui es puguin documentar siguin vàlides a l’hora de la concessió dels sexennis, tal com hem demanat des de l’STEI en diverses ocasions.