NOUS CONCERTS FP

Jaume Rigo, en representació del departament de Formació Professional va explicar els criteris de concertació de les noves unitat de CFGS a centres concertats. En primer lloc, s’havien limitat a concertar les unitats de segon en modalitats que ja existia el 1r curs concertat. Però després, a partir de un Pla Del Foment de la Formació Professional del Ministerio de Educación es va atorgar el concert de quatre noves unitats, especialment a les famílies professionals d’Informàtica i Serveis a la Comunitat.

El criteri ha estat la necessitat social, tenint en compte tant la demanda de l’alumnat com la de les empreses.

DOTACIÓ A.T.E. CURS 20/21

La figura de l’ATE té assignada la tasca d’acompanyament a alumnes que tenen dificultats en el desplaçament, l’alimentació, la cura i la higiene personal i les sortides escolars.

La resolució de 29 de juliol publicava els criteris numèrics que són d’aplicació per a aquest curs pel que fa a la dotació d’ATE:

1 o 2 alumnes, 19 hores

3 o 4 alumnes, 28,5 hores

5 o 6 alumnes 38 hores

Per cada 2 alumnes més o fracció, 9,5 hores.

En casos especialment afectats es pot produir un augment de la dotació.

Les patronals van manifestar que la dotació per cada mòdul d’ATE es fa insuficient una vegada abonats els sous i les càrregues socials, i encara més en cas de baixes per IT. La Conselleria ha afirmat que s’estudiarà la revisió de les quantitats, i que a més, es disposa d’un marge pressupostari per contemplar les noves necessitats que es vagin manifestant. També hem sol·licitat des de l’STEI augmentar la partida pressupostaria per dignificar els salaris

CONTRACTACIÓ PROFESSORAT COVID PER 10 MESOS

El pressupost per a la contractació de “professorat COVID” s’ha repartit en una proporció de 70% a la pública i 30% a la concertada. És una partida limitada i s’ha aprofitat al màxim. L’administració explica que la modalitat de contracte fins a dia 30 de juny no ha suposat cap estalvi, ja que el que s’ha fet ha estat reinvertir les quantitats per poder ampliar la plantilla de professors contractats en 20 més. Fins a un total de 167.

La part sindical va manifestar la preocupació per la utilització de la modalitat de contracte a fins dia 30 de juny, però l’administració assegurà que en cap cas serà una tendència i que aquests mesures són de caràcter excepcional i temporal.

Davant els problemes d’encaix legal d’aquest contractes, es va reunir la mesa del VI conveni i es va decidir que la millor modalitat era de de contracte eventual per necessitats de producció. Aquest contracte eventual a 10 mesos va esser signat a la mesa de Madrid pels sindicats FSIE, USO i UGT.

DOTACIÓ DE PROFESSSORAT COVID

En el criteri de dotació excepcional de personal per fer front a la crisi del COVID, l’administració diu que ha dotat els centres per a què tinguin un excedent de 20 hores lliures, o de 40 en casos de centres més grossos.

Els representats de centres consideren que són insuficients, ja que és habitual l’absència d’algun professor i manca personal per cobrir puntualment aquestes aules.

L’STEI manifesta que en alguns casos s’ha produït un increment de la jornada lectiva d’algun professorat, fins a 25 hores o més. Igualment, el personal en ocasions es queixa que en tant que han de fer totes les guàrdies de pati, no tenen cap dia de la setmana ni un moment d’esbarjo.

Quant a les substitucions tant per COVID com per altres causes, la Conselleria manifestà que s’intenta que es produeixi la nova contractació a partir del primer dia com a norma general, i amb la major flexibilitat possible pel que fa a la titulació. De fet, no s’exigeix ni tant sols la baixa en paper, si el treballador confirma que ja li han donada. La flexibilitat pel que fa a titulacions no és tanta en casos que la substitució sigui d’una excedència o una IT previsiblement llarga, com és el cas d’una maternitat. En aquest casos s’apliquen criteris més generals.

PROVES SEROLÒGIQUES I P.C.R. A PERSONAL DE RISC

Es faran PCR i proves serològiques a les persones vulnerables. En principi, pareix que s’han duit a terme totes les valoracions segons els protocols del ministeri. Els centres han de facilitar el contacte de totes aquestes persones valorades com a “de risc” al Servei de Salut, per a la realització de les proves, sempre de manera voluntària.

L’STEI recordà que no totes les dones embarassades han estat valorades com a vulnerables, mentre que a la xarxa pública s’ha donat baixes de forma automàtica a totes les embarassades.

Per altra banda, i en casos de treballadores embarassades, el servei de prevenció demana que tot d’una que es pugui es canviï la IT a “risc per embaràs”, i en conseqüència es canvia el concepte de la prestació.

PROGRAMA P.A.E.

Aquest programa ja es va iniciar el mes de juliol. Es fa a través d’un contracte específic als mestres en pagament delegat. És de caràcter voluntari tant la implantació del programa en el centre com la participació del professorat. Totes les condicions del programa venen donades pel Ministeri i es tracta d’una partida “finalista”. Es va dir que s’ha d’intentar donar prioritat als infants que més ho necessitin.

La intenció de l’administració és que es posi en funcionament a partir del mes d’octubre i que es perllongui durant tot el curs. Les parts agraeixen a la Conselleria els seus esforços en aquest tema. I surt el dubte de si es mantindran els grups estables. S’ha d’intentar que sigui així.

PRECS I PREGUNTES.

La patronal manifestà que la implementació d’aules a nous espais ha provocat un augment de la despesa ordinària, i es demana a l’administració que sigui sensible a aquesta realitat. La Conselleria es compromet a estudiar-ho.

L’STEI demanà si ja tots els centres han rebut la dotació de material EPI que es definia a les instruccions de dia 31 de juliol. El director general diu va dir que ja s’ha fet la dotació de la primera partida i els centres n’haurien de disposar. També manifestà que s’ha aprovat un fons COVID per a la concertada on hi ha inclosa una partida per a aquestes situacions.