El BOIB núm.174, de 10 d’octubre publica la Resolució conjunta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de 6d’octubre de2020 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts parcialment amb fons públics (centres concertats) que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa «Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Any 2020»