El conseller Martí March considera que l’objectiu principal de l’actual curs, que era mantenir els centres oberts i segurs davant la situació de pandèmia, ha estat assolit, i que aquest és un èxit col·lectiu gràcies als recursos proporcionats des de l’administració, l’organització dels equips directius i especialment la tasca dels docents. El curs 2021-22 tampoc no serà normal, malgrat la situació és una altra respecte a la de fa un any.

El conseller ha volgut destacar tres elements pel que fa a les mesures COVID:

1.- A la conferència sectorial d’educació que va tenir lloc fa unes setmanes un canvi fonamental va esser passar dels 1’5 a 1’2 metres de distanciament, el que fa que les ràtios tornin a la normalitat.

2.- L’administració està decidida a mantenir el mateix professorat del curs actual per al curs 2021-22.

3.- També vol mantenir l’EduCovid, que ha estat tan important a l’hora de l’acompanyament i assessorament i que ha possible unes escoles segures i obertes.

L’esperit de la resolució que presenta avui la Conselleria es basa en la presencialitat total de l’alumnat als centres educatius, sempre mantenint les mesures de seguretat i prevenció de la malaltia.

Pareix que les mesures en un futur es podrien anar flexibilitzant, però això és una simple hipòtesi que dependrà de la situació de la pandèmia i de les instruccions que es puguin donar des de la prevalença dels criteris sanitaris.

El director general Antoni Morante ha agraït la presència de la directora general de Salut Pública, Maria Antònia Font, a la reunió de la mesa.

Parlant  de les mascaretes, ja que aquests dies s’està qüestionant la conveniència dels seu ús, ha dit que la resolució s’ajusta a la normativa actual; aclareix que s’afegirà un paràgraf en el que es diu que si canviàs la normativa de referència es podria dictar una instrucció als centres sense haver d’esmenar la present resolució.

Morante també ha repassat els canvis més significatius respecte de les instruccions del curs actual:
1.- Tota la infantil i la primària s’organitzaran com a GCE. No guardaran la distància estricta entre ells, i sí amb altres grups.

2.- A partir de 1r d’ESO es parla de dos escenaris d’alerta. Els nivells 0-1-2, de nova normalitat, i els nivells 3-4, si tornàs a empitjorar la situació pandèmica. En els nivells més alts es tornaria a un distanciament social de 1’5 metres i excepcionalment es tornaria a parlar de semi-presencialitat a partir de 3r d’ESO.

3.- Quant a l’alumnat NEE, el de  les aules UECCO ja no estarà aïllat, sinó que retornarà a l’escolarització combinada amb la seva aula de referència.

4.- Les ràtios es recuperaran cap a la normalitat. Ara bé, si els centres necessiten reforços del professorat COVID, l’administració els proporcionarà.

La cap de departament de centres concertats ha explicat els canvis introduïts a la resolució i annexos.

Els membres de la part social ens hem felicitat per l’esforç que han fet administració, centres, professorat i tota la comunitat educativa, i que ha contribuït a l’èxit general del curs 2020-21. Des de l’STEI també hem volgut recordar la importància que especialistes i personal d’atenció a la diversitat puguin tornar a dedicar la seva jornada a les tasques que els pertoquen; també hem recordat que el conveni marca una jornada que en qualque cas s’ha excedit durant aquest curs.

La patronal ha mostrat la seva preocupació per les despeses afegides que un curs tan complicat ha provocat als centres.

En al ronda final, l’STEI ha exposat les següents peticions:

1.- Que es tengui present la reactivació de l‘acord 2016.

2.- Que es torni a posar damunt la taula amb urgència  la possibilitat de la jubilació parcial a les persones nascudes el 1960 i 1961

En aquest cas, el director general ha dit que en aquests moment l’administració no contempla cap acord en matèria de millores sòcio-laborals.

3.- Una vegada que pareix que es publicarà el VII conveni amb les noves taules salarials, quin tractament es donarà a aquestes, vist que l’administració de la CAIB és la única que no ha aplicat amb normalitat els increments del 2% de 2020 i 0’9% de 2021.

En aquest cas, la Conselleria ha dit que quan es tenguin les taules salarials, s’apllicarà un increment d’un 2% dels triennis a efectes de gener de 2020 i  un increment del 0’9% de sou i triennis amb efectes de gener de 2021.