El Consell de Ministres ha aprovat el Reial decret pel qual es regulen les característiques generals de les proves d'avaluació final de Primària establerta en la Llei Orgànica d'Educació, del 3 de maig de 2006, per tal d'assegurar unes característiques d'avaluació comuns a tot Espanya.

• S'aplicaran en tot el sistema educatiu espanyol, a tots els alumnes i centres d'Educació Primària.

• Segueixen la tendència internacional de realitzar avaluacions externes per a la millora dels resultats.

• No tindran efectes acadèmics: no condicionaran l'accés a l'educació secundària obligatòria.

Característiques d'avaluació comuns. Aquestes característiques són:

• Les avaluacions es realitzaran en finalitzar el sisè curs de l'etapa d'Educació Primària.

• L'avaluació final en aquesta etapa pretén comprovar el grau d'adquisició pels alumnes de la competència en comunicació lingüística, de la competència matemàtica i de les competències bàsiques en ciència i tecnologia, així com l'assoliment dels objectius de l'etapa fixats en la Llei. Amb això es busca diagnosticar dificultats d'aprenentatge en les competències lingüística, matemàtica i en ciència i tecnologia, facilitar la transició entre les etapes Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria, i orientar i informar sobre necessitats d'intervenció, millora o adaptació curricular.

• El resultat de l'avaluació final no condicionarà el pas de l'alumne a l'Educació Secundària Obligatòria.

• A les comunitats autònomes que tinguin llengües cooficials també serà objecte d'avaluació la llengua cooficial i els seus resultats s'inclouran en l'avaluació de la competència de comunicació lingüística, en la mateixa proporció que la Llengua Castellana.

• Les avaluacions seran individualitzades i censals, és a dir, comprendran a tots els alumnes de tots els centres docents del sistema educatiu espanyol.

• Es tractarà de proves externes, de manera que l'aplicació i correcció de les mateixes correspondrà a professorat funcionari del sistema educatiu espanyol aliè als respectius centres docents.

• Els alumnes que presentin necessitats específiques de suport educatiu, com ara discapacitat, dislèxia, dificultats específiques d'aprenentatge, i altres condicions personals o d'història escolar, realitzaran proves adaptades a les seves necessitats.

• Els pares, mares o tutors legals dels alumnes podran sol·licitar la revisió dels resultats obtinguts en l'avaluació davant l'organisme competent de cada administració educativa.

• Les administracions educatives podran establir plans específics de millora dels centres, tenint en compte la situació de partida del centre, la millora o empitjorament dels seus resultats, i la problemàtica socioeconòmica de l'entorn.

• El resultat de l'avaluació final d'etapa s'ha d'expressar en els següents nivells per a cadascuna de les competències: Insuficient (IN), Suficient (SU), Bé (BI), Notable (NT) i Excel·lent (SB).