A l’any 2012 la Sindicatura de Comptes va fer una auditoria a l’ensenyament concertat, detectant diverses  anomalies amb alguns contractes del professorat. Actualment la Conselleria vol regularitzar la situació.La nova Direcció General ha decidit que ha de fer complir la legalitat vigent, però sense causar efectes traumàtics sobre el professorat que està treballant als centres.

El 27 de febrer de 2016 s’emet una resolució per donar cobertura legal a tot el procés de regularització. Es volen establir mesures de col·laboració entre Administració i titularitats per intentar solucionar tots els problemes. Es revisarà cas per cas i es tindran en compte les situacions personals de cada treballador.

A efectes de dia 31 de juliol de 2016 s’han d’haver detectat totes les possibles irregularitats referides a titulacions que hi pugui haver als centres, per després poder donar una solució.S’intentarà adequant el professorat al centre i, si no fos possible, amb centres de la mateixa titularitat encara que es pugui perdre l’antiguitat.La Conselleria al mateix temps està bolcant a la Base de Dades tota la informació de titulacions que abans sols es tenia amb paper perquè després tot es reculli al Gestib i tothom sàpiga exactament quina docència pot exercir amb la seva titulació.

Pel que fa al tema del reciclatge de català, tothom haurà de tenir el Certificat o Seminari vàlid per exercir la docència. Si no es així es donarà un termini per a què es pugui obtenir.  La Conselleria actuarà i podrà deixar d’abonar el seu sou a aquelles persones que NO tinguin aquesta titulació. Sols en casos molt extrems, on no hagi docents que puguin impartir l’assignatura, es podria permetre treballar sense el títol. Les persones que imparteixen Català a ESO, ho podran seguir fent si en el seu moment tenien la titulació adient per fer-ho.

Quant a l’assignatura de Religió, a Primària no hi ha d’haver cap problema, però a ESO s’ha fet reunió amb el BISBAT, que serà el qui proporcionarà la normativa per poder donar Religió.Pel que fa a personal de suport a ESO, encara que no estigui regulat, la Conselleria admetrà donar suport en funció de la seva titulació tant de la branca de Humanitats com la de Ciències. La Conselleria no vol deixar de pagar a ningú, per això es dóna tota la legislatura per regularitzar-ho. Es revisarà cas per cas i es tindran en compte les situacions personals de cada treballador.

 

Clica aquí per llegir la resolució al BOIB