General

Mesa tècnica 14-11-22

En el transcurs de la nova mesa tècnica, el director general de Planificació i Centres ens ha presentat una nova proposta d’acord que millora les anteriors en cinc-cents mil euros per al 2023.

Per això, i en tant que encara s’està en negociacions per acabar de concretar-ne el redactat, s’ha suspès la concentració que estava convocada per demà davant el Consolat de la Mar.

En la redacció presentada hi ha dues fites molt importants per nosaltres, que després s’hauran de calendaritzar:

-Es fa un reconeixement del deute de la paga del 25 anys, que es començaria a pagar a gener de 2023, en primer lloc a les persones jubilades,.

-Es fa un reconeixement del pagament del cinc sexennis, que en un petit percentatge es començarien a pagar a setembre de 2023.

Entre els aspectes que s’han d’acabar de negociar hi ha les quantitats nominals dels sexennis 2n a 5è o el percentatge en què s’aniran pagant fins al 2026, ja que a gener de 2027 ja arribarien al 100%.

Sigui com sigui, pareix que ens trobem davant un bona proposta i és per això que tots els sindicats hem pres la mateixa decisió d’aturar de moment les mobilitzacions.

Mesa de concertada 14-10-2022

Dia 14 d'octubre va tenir lloc la segona mesa per a la negociació d’un acord marc per a la concertada.

El conseller Martí March hi va esser present i novament es va reafirmar en la idea que es vol per part de la Conselleria el màxim acord possible que pugui satisfer totes les parts, dins el que ve limitat per la disponibilitat pressupostària.

Recordà que durant les dues legislatures que du al front de l’administració educativa s’ha fet feina en favor de l’ensenyament concertat i que es vol que la millora es dugui a terme en tres fronts: el sociolaboral, el de l’actualització de mòduls i  el pedagògic.

Com que l’acord encara no es tanca en aquesta reunió, es seguirà negociant fins a arribar a un consens.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres explicà els canvis respecte de la primera proposta de text i la quantificació que se li havia demanat per la part sindical:

-Revisió  de l’increment salarial: l’increment addicional del 1’5% per a tot el 2022 i el 2’5% fix més un 1% variable per a 2023 suposa una càrrega pressupostària d’entre nou i deu milions d’euros.

-En l’abonament de la paga de 25 anys als jubilats, l’administració accepta no descomptar el primer sexenni, millorant respecte de la primera proposta.

-L’ equiparació salarial dels nivells encara no equiparats s’avança de setembre a gener de 2023.

-El segon i tercer sexennis s’avancen també a setembre de 2024, i es proposa que es negociï en aquest moment la calendarització del 4t i 5è.

-Morante també explicà que la nova proposta inclou incrementar els mòduls en un milió d’euros per a 2023 a repartir entre totes els centres i negociar posteriorment les quantitats d’increment entre 2024 i 2027 que facin que els centres siguin viables i que l’educació concertada pugui ser realment gratuïta.

L’administració es va comprometre a quantificar totes les partides de l’acord i enviar les dades a les entitats

Els sindicats vàrem presentar una contraproposta possibilista elaborada conjuntament. La patronal va considerar que la partida per als mòduls era insuficient i l’administració els va convidar a què també presentarien la seva proposta per escrit.

L’administració va dir que estudiarien el document dels sindicats i que convocarien una nova reunió de la Mesa de Concertada possiblement aquesta mateixa setmana.

Criteris d’avaluació LOMLOE. Mesa tècnica 07-10-22

Davant la petició dels sindicats de la concertada, la Conselleria va convocar una mesa tècnica amb el tema dels criteris d’avaluació i la nova resolució que s’està elaborant.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, explicà que davant el malestar mostrat a partir de la publicació a principis de setembre dels criteris d’avaluació per al present curs 2022-2023, l’administració ha optat per fer-ne una revisió.

Morante va assegurar que entenien que la temporalització en tot el procés d’adaptació a la nova normativa no ha esta l’ideal, però que és la legislació que s’ha d’aplicar, i que en cap cas es pot optar per la no aplicació o la moratòria, com havien demanat alguns agents socials.

La intenció del nou redactat és aportar flexibilitat i donar les màximes facilitats al professorat en el procés d’avaluació.

Aquestes instruccions es refereixen únicament al present curs, que és de transició, i de cara al següent es prendran les decisions en funció de com hagi anat enguany.

També es decidirà si el GestIB serà l’eina obligatòria per avaluar o si els centres que vulguin podran seguir optant per plataformes pròpies o de les comercialitzades.

Quant a l’avaluació competencial, s’ha eliminat respecte de l’anterior resolució, el límit del 50% amunt o avall en la ponderació dels diferents ítems avaluadors. Si els centres ja han elaborat els seus criteris d’avaluació, i no volen replantejar-se decisions ja preses i feina ja duta a terme, no en tenen obligació.

Existeix la obligació d’informar els pares de manera trimestral, però es pot fer d’una manera flexible: amb o sense notes numèriques, a través d’un informe de competències, ...

Al final de curs els criteris d’avaluació esdevenen imprescindibles a efectes d’afrontar possibles reclamacions per part de l’alumnat/famílies. Les reclamacions únicament es poden efectuar a final de curs. Per tant, el professor haurà de tenir el seu registre d’evidències (portfolis, rúbriques, proves, ...)

S’hauran de fer dos tipus d’informes, competencials i d’assoliment de continguts.

El termini per poder elegir treballar en mode oficial o en mode de proves al GestIB són a final d’octubre i a final de gener. De totes maneres, la Conselleria està oberta a habilitar nous terminis si hi ha aquesta demanda per part dels centres.

El fet de fer feina dins el mode de proves, permet que l’eina avaluadora generi la seva informació, que després el docent pot fer arribar o no als pares.

La Conselleria ofereix també la un assessorament continuat als centres, i es pot fer una sol·licitud d’ajuda presencial. En aquest cas els tècnics de la Conselleria poden visitar el centres.

La resolució amb els nous criteris d’avaluació seran publicats possiblement aquesta mateixa setmana.

Dia mundial de les i els docents

dia docents 2

 

La CME celebra el paper fonamental del professorat i el personal educatiu com a garants del dret a l’educació i reclama un augment del finançament en cooperació en matèria educativa d’acord amb les necessitats educatives actuals.

Amb motiu del Dia Mundial de les i els docents, des de la Coalició espanyola de la Campanya Mundial per l’Educació volem reiterar el suport i la solidaritat amb el personal docent, els educadors i tot el personal de suport i reivindicar el seu paper vital per fer realitat el dret humà a una educació de qualitat, equitativa, inclusiva i transformadora.

Llegeix més...