General

Mesa competència digital i robotització 27-02-2024

Va tenir lloc una reunió de la mesa de concertada per tractar el següents temes:

Competències digitals

L’objectiu de la campanya que es va posar en marxa el curs passat amb l’arribada de fons europeus és que un 80% de les persones docents pugui acreditar un nivell o un altre en el marc comú de les competències digitals. No hi ha establert un nivell concret per a cada etapa educativa.

En primer lloc s’informa que el termini per a l’obtenció d’aquests certificat s’ha allargat un any, fins a finals del curs 2024- 2025.

Es presenten tres novetats:

- La creació d’Una comissió per subsanar problemes que puguin sorgir als docents en aquesta matèria

- Registre centralitzat de competències digitals, on cadascú podrà veure quin nivell té assolit en el MCCD

- Un model d’acreditació que permetrà que els docents puguin descarregar digitalment del GestIB el certificat obtingut.

Properament es posarà en marxa un formulari telemàtic per a una autoavaluació. Constarà de 25 ítems dels quals se ‘han de contestar 20. Si es contesta correctament el mateix GestIB generarà un certificat A1.

Amb aquest certificat les persones que hi estiguin interessades podran emplenar amb el mateix procediment el formulari per a l’obtenció del nivell A2. En aquest nivell ja s’hauran d’adjuntar almanco un cert nombre d’evidències.

El B1 i B2 es poden obtenir: fent una prova especifica (això és competència del Ministeri i encara no ho té publicat) o anar fent cursos de les diferents àrees de cada nivell.

El C1 es pot acreditar fent el tràmit corresponent i aportant evidències.

En el C2 probablement no es puguin obtenir totes les àrees a través d’evidències, però la resta es podran assolir a través de la formació específica.

2.- Escola 4.0

És un programa per a la implementació de la robòtica als centres. És un programa voluntari per als centres que hi vulguin optar tant si ja venen fent robòtica com si la volen introduir en aquest moment. La possibilitat que es dona ara als centres de concertada els equipara al que ja es venia fent a l’escola pública des de fa uns anys.

Hi ha una partida de vuit milions d’euros per a la posada en funcionament d’aquest programa (equipaments i programari), que també comptarà amb la figura dels mentors, uns 45 docents d’infantil o primària tant de centres públics com concertats.

L’administració adopta nous compromisos, com realitzar estudi de necessitats, dotació de substituts per als mentors, formació intensiva als mentors, formació i acompanyament als centres que s’hi adhereixen, ...

Els centres es comprometen a:

- Desenvolupar la competència digital de l’alumnat

- Utilitzar els recursos aportats

- Registrar la utilització dels recursos aportats

- Traslladar a l’administració propostes de millora, seguiment i valoració del programa.

Mesa sobre desburocratització 22-02-2024

La Conselleria d’Educació convoca totes les entitats socials de l’ensenyament públic i concertat per informar que volen començar a fer feina per desburocratitzar tant els centres educatius com l’administració.

Segons el conseller d’Educació, s’han d’evitar el processos redundants i fomentar la digitalització amb la finalitat de reduir formularis i documentació que es requereixen i crear una finestra única per a la gestió de tràmits per tal de reduir la càrrega burocràtica dels directors acadèmics, docents i administradors.

Gradualment s’aniran aprovant mesures a nivell general de Govern. S’ha d’analitzar el que és directament d’Educació i tot allò que està compartit amb altres conselleries, com per exemple, la de Sanitat o la de Benestar Social. S’han d’analitzar quines eines telemàtiques es podem fer servir per poder facilitar la vida dels treballadors de l’àmbit educatiu.

Tots el presents a la reunió han estat d’acord amb les idees presentades i han donat suport a totes les iniciatives. Es crearan comissions tècniques per àrees per poder posar idees en comú i cercar solucions . No hem de tenir por a fer canvis. S’espera notar l’efecte d’aquests canvis a partir del pròxim any acadèmic.

Els director general de Personal Docent i Centres Concertats, Ismael Alonso, afirma que aquests canvis afectaran positivament docents i equips directius. Es crearan 3 comissions diferents: la mesa sectorial d’ensenyament públic, la mesa sectorial d’ensenyament concertat i la de directors. Les conclusions a les quals arribin aquestes meses es posaran en comú per analitzar la seva viabilitat.

Es plantegen una sèrie de canvis profunds, com són:

- la implantació de sistemes de gestió escolar eficients

- el desenvolupament de noves pedagogies

- no repetir tasques administratives ni tràmits

- fer aportacions per millorar el Gestib

- formar i capacitar el personal per a què la seva tasca no sigui tan feixuga

- flexibilitzar normatives

- simplificar l’avaluació

- facilitar la comunicació amb l'administració

- fer partícips a les famílies

- avaluar els processos que volem anar simplificant.

Totes aquestes accions aportaran una sèrie de beneficis tals com la millora de la qualitat educativa (ja que els docents es podran enfocar més a la seva tasca principal), augment de la motivació, satisfacció de les famílies i l’optimització dels recursos.

Mesa de concertada 06-11-2023 - Tractament de llengües

Es va celebrar amb la presència del conseller d’Educació, Antoni Vera, i dels directors generals de Planificació i de Personal Docent.

Vera va dir que els partits PP i VOX han arribat a un acord parlamentari que marcarà les línies mestres que s’han de seguir en matèria lingüística. Tot i així va afirmar que aquestes línies s’han de negociar a la Conselleria d’Educació i a les meses.

L’acord es durà a terme al centres “on sigui possible” a partir del curs 2024-25, sempre respectant l’autonomia de centre i complint amb la normativa vigent en matèria educativa, amb especial referència a l’article 18 de la Llei de Normalització Lingüística i a l’article 135 de la LEIB. També va insistir en què totes les mesures que adoptin els centres ho faran “de manera voluntària”.

Per altra banda es posarà en funcionament un pla pilot també voluntari per a la implantació de matèries en castellà a les etapes de primària i secundària sempre garantint la impartició d’un 50% de les matèries en llengua catalana.

No es modificarà la Llei de Normalització Lingüística ni la LEIB, tot i que aquesta darrera “no agrada a l’actual administració”.

El director general de Personal Docent va dir que després dels dos anys d’aplicació del Pla Pilot, que encara s’ha de veure quants centres i amb quins criteris s’hi podran adherir, es farà una avaluació d’assoliment de competències lingüístiques per part del IAQSE. El que no va aportar va esser una anàlisi de resultats de proves anteriors del IAQSE que avalin la necessitat de canviar la normativa en matèria de llengua.

No hi haurà retrocés en els acords que es tenen amb el sector de la concertada ja que hi ha un major pressupost disponible per a les partides destinades a quests sector.

En la seva intervenció, les patronals CECE, FEIPIMEB i ECIB varen donar suport als nous plantejaments de la Conselleria. CECE va recordar que l’administració anterior els va permetre continuant amb el trilingüisme als centres on es duu a terme i esperen que no hi haurà cap modificació substancial respecte del que venen fent fins ara.

Els representants de les Cooperatives, que en el seu ideari contemplen la promoció de la llengua i cultura pròpies, varen dir que aquestes mesures traslladaran sobre els centres la pressió de les famílies, que fins ara acceptaven els projectes lingüístics.

USO i FSIE no es varen pronunciar sobre l’opinió que els mereix l’acord PP i VOX i les seves conseqüències per a la comunitat educativa o la pervivència de la llengua catalana.

CCOO i UGT, varen mostrar la seva preocupació pel que significa rompre el model lingüístic avalat per una pau social, l’encaix legal de la nova normativa que es vol desplegar, que es respecti d’una forma efectiva el Decret de Mínims, i que l’escola que tant clama per la inclusió, la igualtat d’oportunitats, etc. ara passi a separar els infants (“fer agrupaments flexibles”) en funció del posicionament ideològic de les seves famílies.

STEI va manifestar que l’acord parlamentari ens duu a una confrontació innecessària, ja que el que hi havia fins ara era una pau social en tema de llengua, avalada la normativa vigent, entre la que es troba la Llei de Normalització Lingüística, o el Decret de Mínims.

L’escola ha de ser un actor de cohesió social i de compensació de desigualtats, i amb la política que proposa aquesta administració, i que ens retrotreu a temps ja passats, pareix que el camí és justament el contrari.

Sol·licitud Paga 25 anys - Acord 2023

El BOIB núm. 149, de 2 de novembre de 2023, publica la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives per la qual s’estableix el procediment administratiu per al curs 2023-2024 per tramitar l’abonament de la paga extraordinària d’antiguitat establert a l’Acord de la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l’Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l’Ensenyament Privat Concertat.

Llegeix més...

L’STEI Intersindical rebutja la proposta del pin parental pactada entre PP i VOX

És inadmissible que el Partit Popular assumeixi de bell nou el discurs de l’extrema dreta

Amb aquesta mesura la Conselleria d’Educació desconfia del professorat

L’STEI Intersindical expressa el seu rebuig absolut a la proposta pactada entre el PP i VOX de promoure el pin parental en els centres educatius de les Illes Balears, amb una proposició no de llei que torna parlar de mesures per “posar fi a l’adoctrinament a les escoles, amb una atenció especial als llibres de text i material educatiu”.

Llegeix més...