Concerts educatius

Comissió de concerts curs 2021-2022

Dia 5 de maig ha tengut lloc la comissió de concerts i s’han tractat els següents punts:

-Des de la Conselleria, el director general Antoni Morante explica que per al curs que ve es contempla un augment de concerts. Destaca 4 concerts a EE i 5 a FP.

-Dins l’àmbit de la Formació Professional s’han denegat noves sol·licituds de concerts; l’STEI demana que es concretin els motius cas per cas. La Conselleria es compromet a enviar un informe i recorda que es fa un esforç per incrementar els concert però que els fons són finalistes i per tant hi ha un límit pressupostari.

-Dins l’Educació Especial, es destaca que hi ha un augment de concerts encara que puntualment es plantegi qualque reducció que estarà condicionada a la matrícula.

-Pel que fa referència a la resta de centres, l’STEI demana que es faci tot el possible per no reduir cap unitat de concert. Antoni Morante informa que intentaran no reduir cap unitat fins que quedi acreditat que no hi ha suficient matrícula. S’aplicarà com a darrer recurs.

-Per altra banda, es recorda que si no s’introdueixen totes les dades del centre al GESTIB (com per exemple, la reutilització de llibres) llavors no apareix la corresponent dotació d’hores.

-Respecte a l’atenció a la diversitat, es comunica que es vol mantenir el que ja es té; no es preveu una reducció però hi haurà un canvi de criteris que s’explicarà a una propera mesa.

-Pel que fa al curs que ve, la Conselleria té la proposta de recuperar la presencialitat el màxim que es pugui a tots els nivells. Vendrà determinat per la Conselleria de Sanitat

-Finalment, l’STEI sol·licita que el curs que ve el personal especialista i el d’atenció a la diversitat pugui tornar a les seves funcions. També assenyala que hi ha professorat d’alguns centres que no està rebent les suficients mascaretes per poder estar protegit als seus centres. La Conselleria recorda que els centres han de justificar les despeses dels doblers rebuts de la partida COVID i que el curs que ve tornarà assignar una altra partida.

Convocatòria de concerts per al curs 2021-2022

El BOIB de dia 19 de desembre de 2020 publica la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de desembre de 2020 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2021-2022.

A l'annex 10 de la pròpia Resolució podeu veure la dotació básica de personal de suport.

Ampliació de la dotació de personal de suport curs 2020-2021

El BOIB núm. 174, de 10 d’octubre publica la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de setembre de 2020 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat en l’ensenyament privat concertat per al curs 2020-2021.

Sol·licitud de personal ATE

Resolució del director general de Planificació i Centres de dia 29 de juliol per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal Auxiliar Tècnic Educatiu als centres concertats.

Vegeu resolució.

Comissió de concerts 09-07-2020

S’han reunit la Comissió de Concerts i la Mesa de Concertada per acordar la pròrroga de la dotació de personal de suport per atenció a la diversitat per al curs 2020-2021. Aquesta pròrroga sempre serà respecte a la darrera dotació addicional adjudicada.

Igual que els altres anys, es podran fer les modificacions que cada centre necessiti del PTs, ADs o ALs, sempre que siguin dins la mateixa etapa.

Llegeix més...