General

Mesa tècnica 14-11-22

En el transcurs de la nova mesa tècnica, el director general de Planificació i Centres ens ha presentat una nova proposta d’acord que millora les anteriors en cinc-cents mil euros per al 2023.

Per això, i en tant que encara s’està en negociacions per acabar de concretar-ne el redactat, s’ha suspès la concentració que estava convocada per demà davant el Consolat de la Mar.

En la redacció presentada hi ha dues fites molt importants per nosaltres, que després s’hauran de calendaritzar:

-Es fa un reconeixement del deute de la paga del 25 anys, que es començaria a pagar a gener de 2023, en primer lloc a les persones jubilades,.

-Es fa un reconeixement del pagament del cinc sexennis, que en un petit percentatge es començarien a pagar a setembre de 2023.

Entre els aspectes que s’han d’acabar de negociar hi ha les quantitats nominals dels sexennis 2n a 5è o el percentatge en què s’aniran pagant fins al 2026, ja que a gener de 2027 ja arribarien al 100%.

Sigui com sigui, pareix que ens trobem davant un bona proposta i és per això que tots els sindicats hem pres la mateixa decisió d’aturar de moment les mobilitzacions.

Mesa de concertada 14-10-2022

Dia 14 d'octubre va tenir lloc la segona mesa per a la negociació d’un acord marc per a la concertada.

El conseller Martí March hi va esser present i novament es va reafirmar en la idea que es vol per part de la Conselleria el màxim acord possible que pugui satisfer totes les parts, dins el que ve limitat per la disponibilitat pressupostària.

Recordà que durant les dues legislatures que du al front de l’administració educativa s’ha fet feina en favor de l’ensenyament concertat i que es vol que la millora es dugui a terme en tres fronts: el sociolaboral, el de l’actualització de mòduls i  el pedagògic.

Com que l’acord encara no es tanca en aquesta reunió, es seguirà negociant fins a arribar a un consens.

El director general de Planificació, Ordenació i Centres explicà els canvis respecte de la primera proposta de text i la quantificació que se li havia demanat per la part sindical:

-Revisió  de l’increment salarial: l’increment addicional del 1’5% per a tot el 2022 i el 2’5% fix més un 1% variable per a 2023 suposa una càrrega pressupostària d’entre nou i deu milions d’euros.

-En l’abonament de la paga de 25 anys als jubilats, l’administració accepta no descomptar el primer sexenni, millorant respecte de la primera proposta.

-L’ equiparació salarial dels nivells encara no equiparats s’avança de setembre a gener de 2023.

-El segon i tercer sexennis s’avancen també a setembre de 2024, i es proposa que es negociï en aquest moment la calendarització del 4t i 5è.

-Morante també explicà que la nova proposta inclou incrementar els mòduls en un milió d’euros per a 2023 a repartir entre totes els centres i negociar posteriorment les quantitats d’increment entre 2024 i 2027 que facin que els centres siguin viables i que l’educació concertada pugui ser realment gratuïta.

L’administració es va comprometre a quantificar totes les partides de l’acord i enviar les dades a les entitats

Els sindicats vàrem presentar una contraproposta possibilista elaborada conjuntament. La patronal va considerar que la partida per als mòduls era insuficient i l’administració els va convidar a què també presentarien la seva proposta per escrit.

L’administració va dir que estudiarien el document dels sindicats i que convocarien una nova reunió de la Mesa de Concertada possiblement aquesta mateixa setmana.

Dia mundial de les i els docents

dia docents 2

 

La CME celebra el paper fonamental del professorat i el personal educatiu com a garants del dret a l’educació i reclama un augment del finançament en cooperació en matèria educativa d’acord amb les necessitats educatives actuals.

Amb motiu del Dia Mundial de les i els docents, des de la Coalició espanyola de la Campanya Mundial per l’Educació volem reiterar el suport i la solidaritat amb el personal docent, els educadors i tot el personal de suport i reivindicar el seu paper vital per fer realitat el dret humà a una educació de qualitat, equitativa, inclusiva i transformadora.

Llegeix més...

Mesa de concertada 04-10-2022

El conseller Martí March expressà que aquesta Conselleria ens ha lliurat un document que pretén esser un punt de partida per a una negociació, i que la voluntat de la seva administració és arribar a un acord que pugui satisfer totes les parts.
El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, explicà el contingut de la proposta:
1.- Un possible increment retributiu de l’1’5% corresponent a 2022 (retroactiu) i del 2’5% per al 2023.
2.- Abonament de les pagues de 25 anys al personal ja jubilat, descomptant els imports cobrats pel primer sexenni (gener 2023)
3.- Reactivació de l’acord 2016:
a) equiparació salarials dels nivells que encara no ho estan.
b) completar la reducció a 23 hores de tots els docents de secundària.
c) pagament del 2n sexenni (set 2025)
d) pagament del 3r sexenni (set 2026)
4.- Revisió dels mòduls de funcionament
5.- Concertació de l’orientació a EI i EP als centres que encara no la tenen.
6.- Acord de jubilacions parcials per nascuts el 1962 i posteriors.
7.- Acord de recol·locació
8.- Reducció de ràtios.
9.- Reconeixement de centres d’atenció preferent.
Des de l’STEI vàrem recorda que havíem demanat a mesa una quantificació de les partides per conèixer en quins marges econòmics ens movem.
Tant sindicats com patronals vàrem considerar que tot i que l’acord no és dolent, la calendarització no és assumible.
Per a l’STEI seria important que l’any 2023 hi hagués un efecte econòmic més directe sobre els treballadors, i al mateix temps tancar l’Acord 2016, pel que fa a equiparació salarial o reducció a 23 hores.
La patronal va precisar que l’increment proposat per als mòduls no cobreix les pujades dels preus que sofreixen per parts dels proveïdors, ni les noves despeses sorgides des de l’establiment dels actuals mòduls el 2007 (protecció de dades, riscos laborals, digitalització,...)
No totes les parts estan d’acord en què hi hagi un pacte global. Morante exposa que en primer lloc la mesa social de concertada havia presentat les seves reivindicacions en un document conjunt, i que les quantitats per dur endavant cada punt de la proposta surten totes de la mateixa partida econòmica, entre d’altres l’increment extraordinari de l’1’5% de 2022 que no estava previst.
La Conselleria presentarà una altra proposta per la setmana que ve.
LOMLOE
Els sindicats amb presència a l’ensenyament públic, entre ells l’STEI INTERSINDICAL, varen demanar una flexibilització en l’aplicació de la LOMLOE, especialment pel que fa als criteris d’avaluació. La Conselleria va acceptar certa flexibilització en la mesura del que considera possible dins els marges de la llei, i a partir d’aquí tots els centres, tant públics com privats, n’estan assabentats a través del GESTIB.
El director general confirmà que en breu se’ns convocarà a una mesa tècnica amb la presència del tècnics de la Conselleria per parlar del tema.
DECRET DE CONCERTS
La Conselleria ofereix la garantia de la no retallada de concerts; tot i que la natalitat ha sofert una davallada important que ja es fa evident en termes d’escolarització; tot i així, ni les unitats ni el professorat de concertada s’han vist retallats.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
La conselleria reconeix que s’han generat confusions a l’hora de assignació del personal d’atenció a la diversitat, a vegades perquè els centres no han seguit el procediment establert a l’hora de fer les demandes; però s’estan intentant solucionar les incidències.
ORIENTACIÓ
Al gener de 2023 s’aplicarà l’acord d’implantació de l’orientació d’EP i EI en la seva segona fase, i el setembre de 2023 ja estarà tot implantat.

 

Tall de veu a IB3