General

Resum de la mesa de concertada 12-11-2020

S’ha tractat la nova modificació de la Resolució Conjunta de la Conselleria d’Educació i de Sanitat per fer front a la COVID.

Les modificacions es refereixen a:

La nova resolució està publicada al BOIB de dia 14 de novembre.

Altres informacions:

-S’inclou una partida extra dins el mòdul per fer front a la COVID als Pressupostos Generals de la CAIB 2021.

-S’han incrementat els coeficients multiplicadors de cada centre per augmentar la quantitat davant la necessitat d’adquirir mesuradors de CO2.

-De moment, els centres no han rebut la partida corresponent al COVID, però ho faran de manera imminent.

-La Conselleria també ha assegurat que el pagament d’aquestes partides especials no referides a la neteja no seran de mes en mes, sinó d’una vegada, per possibilitar les adquisicions dels mesuradors. El mes de novembre es cobrarà tot el primer quadrimestre i el gener possiblement tot el 2021.

Precs i preguntes:

-L’STEI ha exposat els problemes que generen les baixes per incapacitat, especialment en treballadores embarassades en el moment de passar a les mútues.

-També ha recordat que la situació de pandèmia no ha de fer que la jornada lectiva superi les 24 hores lectives setmanals.

-La Conselleria ha dit que es preveu un petit increment de personal per reforçar l’atenció a la diversitat.

Reclamam que l'experiència a les escoles 0-3 es tengui en compte a la convocatòria d'interinitats

L’STEI INTERSINDICAL és un sindicat compromès amb l'equiparació de drets entre els diferents col·lectius docents i la igualtat d'oportunitats basades en els principis de titulació, mèrit i capacitat. Per tant no podem quedar al marge quan observem una discriminació a un col·lectiu de treballadores a l'àmbit d’ensenyament.

Existeix un col·lectiu de mestres d'escoles infantils 0-3 públiques, però no directament gestionades per el Govern, sinó directament gestionades per les administracions locals o de titularitat pública amb gestió privada; que està patint un greuge comparatiu donat que l'experiència en aquests centres educatius no es contempla en la baremació per a formar part de les llistes d’interins de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears.

Davant aquest greuge l’STEI Intersindical ha registrat a la Conselleria una reclamació amb la que demanam a la Conselleria que en la propera Mesa Sectorial d'Ensenyament o Grup de Treball per tractar la convocatòria d'interins per al curs 2021-2022, sigui inclosa l'experiència de mestres, directors/es i coordinadors/es que hagin cotitzat en el grup 02 en centres que ofereixen ensenyaments reglats de primer cicle d'educació infantil, fent que aquesta experiència sigui reconeguda i puntuï com a mèrit.

00010002


 

 

 

 

 

 

 

http://www.stei.cat/publica/images/Registre_petici%C3%B3_experi%C3%A8ncia_0-3.pdf

Els Pressuposts de l’Estat per al 2021 tornen a condemnar les Balears a les darreres posicions

El Govern espanyol ha anunciat que, als Pressuposts generals de l’Estat per al 2021, les Balears figuraran al furgó de coa de les inversions. Per darrere només hi haurà les Canàries (amb un règim especial i un tractament fiscal incomparable amb el nostre) i Navarra (amb règim foral).

Com cada any.

És per això que l’STEI Intersindical assenyala directament l’arrel del problema. L’Estat espanyol és un projecte de vertebració territorial al servei de les elits extractives que viuen dels contractes públics. I és aquest model d’estat (i no la composició dels governs) el que explica el pressupost de cada any.

sense finançament tit

Llegeix més...

L'STEI reclama a la UIB una major dotació de places per al màster de formació del professorat

Prop de 800 persones han quedat excloses del màster de formació de professorat que ofereix la Universitat de les Illes Balears

Molts exclosos no tenen cap altra opció que fer el màster en línia a una universitat privada, amb l’elevat cost econòmic que suposa

L’STEI proposa que la Conselleria d’Educació i la Universitat es coordinin per a resoldre una situació que perjudica molta gent.

Llegeix més...