General

L'STEI negocia l'aplicació de l'increment del 2'9%

La mesa de negociació ha tengut lloc el 15 de desembre de 2020

Després de les mobilitzacions convocades pels sindicats STEI INTERSINDICAL, CSIF, SIMEBAL, FSES, CCOO i UGT, per a reclamar l’aplicació de l’increment retributiu bàsic que va determinar l’estat per al 2020 (el 2%) l’administració va fer arribar la convocatòria d’una sessió  extraordinària de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la CAIB.  

Hem establert un calendari de negociacions a partir del 12 de gener, amb periodicitat setmanal, per a negociar l’aplicació del percentatge d’increment retributiu que determini l’estat (previsiblement un 0,9%) per al 2021 i també negociarem l’aplicació del 2% que estableix el Reial decret llei 2/2020 amb el calendari de recuperació de la minva que suposarà la disminució d’alguna de les retribucions complementàries.

En el cas dels funcionaris, l’administració aplicarà, a partir de la nòmina de gener o febrer del 2021, l’augment del 2% corresponent al 2020 al sou base i triennis i minorarà en un quantia similar un dels complements retributius.

El cas de la concertada és diferent, ja que en tant que la negociació del conveni no pareix avançar, el BOE encara no ha publicat les taules salarials per al 2020; per això seguim cobrant segons les publicades el juliol de 2019.

Mesa de concertada 04-12-2020

Modificació ordre FOLC

Les entitats de la mesa de concertada hem ratificat la proposta de la mesa tècnica de modificació de l’ordre FOLC, entre d’altres, en aquests aspectes:

-La persona que tengui la titulació de català per a una etapa (CCIP per Infantil i Primària o CCS per a Secundària) i per ampliació d’horari passi a tenir hores de l’altra, no s’haurà de treure una nova titulació.

-Quan s’estudia a altres comunitats autònomes, es dona la possibilitat de matricular-se a la formació a distància de reciclatge de català  quan durant el darrer curs del estudis universitaris.

-S’habilita també la formació a distància del cursos de reciclatge davant la dificultat que suposava a algunes persones docents, especialment de la concertada, per incompatibilitat d’horaris.

Reducció a 23 hores

S’ha ratificat la proposta de la mesa tècnica per a què les persones que han gaudit d’una excedència per maternitat/paternitat, o per cura d’infant o persona major es puguin acollir a la reducció a 23 hores lectives a secundària.

Nova dotació addicional d'hores de PT

S’ha informat a la mesa sobre els criteris d’assignació d’hores de PT a denou centres concertat.

Precs i preguntes

-Totes les entitats hem mostrat el nostre reconeixement a la tasca de la secció de Nòmines de Concertada, en un curs amb moltíssimes incidències.

-L’administració ha recordat que en el moment que es decreta el confinament d’una persona treballadora aquesta ha de demanar al seu PAC que se li concedeixi la baixa per a què la despesa de la seva substitució no vagi en perjudici dels recursos propis de la Conselleria d’Educació.

-Des de l’STEI hem demanat que centres i administració educativa intercedeixin davant les mútues per a què s’agilitzi el procés pel qual les baixes per risc de la COVID han de passar a IT de risc durant l’embaràs, i que està provocant molta preocupació a les docents afectades.

 

Reivindicam l'increment de l'IPC dels anys 2020 i 2021

STEI INTERSINDICAL ha convocat i participat a les concentracions dutes a terme aquestes setmanes reclamant a l’Administració una negociació per a l’increment salarial corresponent a l’IPC de 2020 i 2021.

La campanya No a les retallades salarials, no a les imposicions, sí al diàleg i la negociació.ha estat convocada pels sindicats STEI, CSIF, SIMEBAL, FSES, CCOO i UGT en defensa dels empleats públics i els treballadors de l'ensenyament concertat.

L'increment del 2% que correspon al 2020 ja l’han cobrat tots els empleats públics de l’administració de l’estat, els de la resta de comunitats autònomes, i fins i tot de les altres administracions (consells i ajuntaments). Només mancam els empleats públics de la CAIB i els treballadors i treballadores de la concertada.

16 de novembre. Concentració davant el Parlament.

23 de novembre. Concentració davant hospitals de referència de les quatre Illes.

30 de novembre. Concentracións davant la Conselleria i les delegacions territorials d’Educació.

Resum de la mesa de concertada 12-11-2020

S’ha tractat la nova modificació de la Resolució Conjunta de la Conselleria d’Educació i de Sanitat per fer front a la COVID.

Les modificacions es refereixen a:

La nova resolució està publicada al BOIB de dia 14 de novembre.

Altres informacions:

-S’inclou una partida extra dins el mòdul per fer front a la COVID als Pressupostos Generals de la CAIB 2021.

-S’han incrementat els coeficients multiplicadors de cada centre per augmentar la quantitat davant la necessitat d’adquirir mesuradors de CO2.

-De moment, els centres no han rebut la partida corresponent al COVID, però ho faran de manera imminent.

-La Conselleria també ha assegurat que el pagament d’aquestes partides especials no referides a la neteja no seran de mes en mes, sinó d’una vegada, per possibilitar les adquisicions dels mesuradors. El mes de novembre es cobrarà tot el primer quadrimestre i el gener possiblement tot el 2021.

Precs i preguntes:

-L’STEI ha exposat els problemes que generen les baixes per incapacitat, especialment en treballadores embarassades en el moment de passar a les mútues.

-També ha recordat que la situació de pandèmia no ha de fer que la jornada lectiva superi les 24 hores lectives setmanals.

-La Conselleria ha dit que es preveu un petit increment de personal per reforçar l’atenció a la diversitat.