General

Mesa d'ensenyament concertat: 30 de gener 2018

Avui dimarts, dia 30 de gener de 2018, després de diverses peticions per part de l’STEI, ha tengut lloc la mesa de concertada, amb la presència del director general de Planificació i Centres, Antoni Morante; la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez, i el director general d’Innovació, Jaume Ribas.

 

Clica llegiu-ne més per continuar llegint

Llegeix més...

Formació permanent: noves condicions

PROCEDIMENT TRANSITORI EXTRAORDINARI FINS DIA 15 DE GENER

Els cursos que fins ara no has pogut registrar anteriors al 7 de maig de 2017 amb normativa antiga, ara ho podràs fer fins al 15 de gener.

Tots els cursos fets i certificats abans del 6 de maig de 2017 (data de l’entrada en vigor de la nova normativa de formació permanent) i que es registrin fins dia 15 de gener (inclòs) es tindran en compte d’acord amb la normativa antiga (és a dir, no necessiten informe de transferibilitat, sense límit d’hores, etc.).


Data límit fins dia 15 de gener, inclòs
Procediment has d'omplir el formulari (https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=3147298) i dur-lo a registre, amb la documentació justificativa.


PROCEDIMENT ORDINARI

El 6 de maig de 2017 va entrar en vigor l'Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquesta nova normativa ha generat molts dubtes i incerteses dins del col·lectiu docent.

Amb aquest article, intentam ajudar-vos a aclarir els principals dubtes que ens han arribat a l'STEI.

Principals novetats

La nova normativa presenta, entre d'altres, les següents novetats:

 • No es poden simultaniejar dos cursos en línia, però sí un en línia i un presencial. Si coincideixen en el temps dos cursos online, només es tindrà en compte l’activitat que tingui més hores de formació.
 • El reconeixement de les activitats de formació permanent s’ha d’expressar en hores. No es computaran les fraccions d’hora i no es podrà computar cap activitat de menys de 8 hores, excepte en el cas dels formadors. El màxim d’hores que es poden reconèixer per a cada activitat formativa és el que estableix el pla quadriennal de formació permanent del professorat vigent.
 • Es reconeixen 30 hores de formació en els casos següents:
  • Tutor de pràctiques del Màster de Formació del Professorat.
  • Tutor de pràctiques de la Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent exigida a l’article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, per a aquelles persones que, estant en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.
  • Tutor de pràctiques dels aspirants seleccionats en el concurs-oposició d’accés als cossos docents.
  • Tutor de pràctiques dels interins novells en els cossos docents.
  • Tutor de pràctiques d’alumnes de grau i de postgrau que cursen estudis universitaris en què s’han de fer pràctiques en centres de l’administració educativa.

Activitats formatives d'entitats col·laboradores

L’entitat col·laboradora ha d’haver sol·licitat l'homologació de l'activitat formativa.

Pots consultar les activitats de les entitats col·laboradores a www.formacioinnovacio.cat a l'apartat de formació del professorat.

Reconeixement

Les hores es reconeixeran automàticament al portal del personal. Pensa a comprovar el teu portal. Si no hi apareix, posa't en contacte amb l'entitat col·laboradora que organitza el curs.

Entitats col·laboradores

 • Organitzacions sindicals de l’àmbit de l’ensenyament a les Illes Balears. (STEI Intersindical, etc.).
 • Universitat de les Illes Balears (UIB).
 • Altres universitats amb àmbit d’actuació a les Illes Balears. (UNED, UOC, etc.).
 • Organitzacions empresarials més representatives en l’àmbit de l’ensenyament de les Illes Balears.
 • Entitats públiques o privades amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre en totes les seves activitats i entre les finalitats de les quals figuri la formació permanent del professorat i altres professionals que treballen en l’àmbit de l’ensenyament no universitari.
 • Associacions professionals de docents, sense ànim de lucre, de l’àmbit de l’ensenyament de les Illes Balears.
Activitats formatives ORGANITZADES pel MECD o per les altres administracions educatives autonòmiques

Reconeixement

Has de lliurar la instància amb una fotocòpia confrontada del certificat de participació en l’activitat.

Activitats formatives RECONEGUDES pel MECD o per les altres administracions educatives autonòmiques

Es reconeixen un màxim de 60 hores per cada activitat.

L'activitat formativa ha de complir, almanco, una de les línies estratègiques del Pla Quadriennal de la Formació del Professorat 2016-2020

Reconeixement

Has de lliurar la instància, amb una fotocòpia confrontada del certificat de participació en l’activitat, a més d'un informe amb:

 • Document amb objectius, contingut, metodologia (elaborat per l'entitat organitzadora).
 • Reflexió sobre la transferibilitat de l'activitat a la pràctica educativa, acompanyada una proposta d'aplicació (elaborat per l'assistent).
Itineraris d’autoformació

Els itineraris d'autoformació estan orientats a reconèixer les persones que s'han format al marge de la formació permanent reconeguda.

Es podrien considerar dins aquest apartat activitats com:

 • Titulacions universitàries oficials, titulacions superiors de règim especial o d'altres.
 • Programes de formació d'especialista, expert o màster universitari obtinguts amb posterioritat a l'accés a la funció docent.
 • Altres programes de formació convocats i realitzats per universitats o d'entitats de reconegut prestigi (cursos, congressos, jornades, etc.)

Característiques

 • Cada itinerari ha de fer referència a una de les línies estratègiques del Pla Quadriennal.
 • Es pot sol·licitar el reconeixement d'un itinerari per curs escolar.
 • No es pot reconèixer un itinerari que ja hagi estat certificat anteriorment.
 • La Comissió de Formació Permanent de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat valorarà la sol·licitud de reconeixement de l’itinerari autoformatiu i adjudicarà les hores de formació que li corresponen.
 • Es reconeix un màxim de 100 hores per cada itinerari.

L'itinerari a d'incloure:

 • Memòria explicativa de l'itinerari autoformatiu
 • Informe sobre la transferibilitat de la formació realitzada en la pràctica educativa.

Model de sol·licitud d'itinerari d'autoformació

Tens més dubtes?

Mira't els dubtes freqüents. Si tot i així no queda clar, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres. Tens el contacte a www.stei.cat/seus


Dubtes freqüents

Tota la formació que tenc reconeguda al meu portal canviarà d'acord amb la nova normativa?

No. Tot el que vares presentar abans de l'entrada en vigor de la nova ordre de formació, el 6 de maig de 2017, es regeix per la normativa anterior i seguirà essent reconeguda.

Tenc un curs fet abans de l'entrada en vigor de la nova normativa que encara no he presentat. Me'l reconeixeran?

Sempre i quan s'ajusti a la nova normativa.

Si la meva activitat no apareix a la web www.formacioinnovacio.cat, me la reconeixeran?

Hauràs de fer el que diu l'apartat de Activitats formatives organitzades pel MECD o per les altres administracions educatives autonòmiques o Activitats formatives reconegudes pel MECD o per les altres administracions educatives autonòmiques, segons el cas.

 

Tots els cursos de les entitats col·laboradores són vàlides?

No. N'han d'haver sol·licitat l'homologació. Les que segur que són vàlides són les que apareixen a www.formacioinnovacio.cat.

Els cursos de la UIB estan reconeguts? I els d'altres universitat d'àmbit d'actuació de les Illes Balears (UNED, UOC, etc.)?

Són entitats col·laboradores. Si han demanat l'homologació, seran reconegudes.

He fet un curs a una altra universitat. Me'l reconeixeran?

Han d'estar reconegudes pel MECD o una administració educativa autonòmica.


Normativa

Pla Quadriennal

Pla Quadriennal de Formació del Profesorat 2016-2020.

Decret de formació permanent

Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l’ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Ordre d'homologació i reconeixement

Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Autoformació

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat

Tens més dubtes?

Pel que necessitis, no dubtis a posar-te en contacte amb nosalltres.

Suport de la Confederació de STEs-i al professorat de Catalunya, Illes Balears I País Valencià

suport stes

 

 

 

 

 

 La Confederació de STEs-i no pot romandre callada davant la campanya de desprestigi, amb greus acusacions que, des de fa temps, i ara de manera molt més intensa, es desenvolupa contra el sistema educatiu català i el seu professorat i que s'estén a la resta de territoris que comparteixen la llengua catalana, com són les Illes Balears i País Valencià. Des d'algunes instàncies polítiques i mediàtiques es repeteix una i altra vegada de forma insistent que als seus centres educatius s'adoctrina, es fanatitza, es fabriquen independentistes “en cadena” i s'incita a l'odi contra qui no combrega amb aquesta ideologia. Es conclou que una solució a mitjà termini a l'actual situació política passa, entre d’altres coses, per una recentralització de competències i, en primer lloc, les d'Educació.

Llegeix més...

Reunió amb PSIB i MésxMallorca: pressupostos 2018

Avui matí ens hem reunit amb el grups parlamentaris de Més per Mallorca i PSIB-PSOE dins la roda d’entrevistes que tindrem durant aquests dies amb els diversos grups parlamentaris per parlar sobre els Pressupostos de la CAIB per al 2018.

Els pressupostos encara estan en fase de redacció i, per tant, és el moment de fer les nostres propostes.

Ens hem dirigit als grups parlamentaris explicant la situació de l’ensenyament concertat i ens hem centrat en l’Acord de Millora de 2016. Hem comentat que si bé s’està aplicant en un percentatge molt alt, hem d’incidir en la reducció horària de 24 a 23 hores marcada a l’acord per al professorat d’ESO, FP i Batxillerat, que s’intenta negociar per als altres nivells educatius. Hem demanat que per al curs 2018-19 hi hagi una major aportació econòmica per a què la seva aplicació sigui total.

També hem parlat sobre l’inici de les negociacions per al 2n, 3r, 4t i 5è sexennis i la seva relació amb la paga de 25 anys del VI conveni. Demanam als grups una aposta decidida i valenta per poder dur aquesta equiparació respecte als funcionaris de l’ensenyament públic.

A part de l’acord hem parlat de dos temes cabdals: la millora de les condicions, tant de feina com de salari, dels ATEs i una revisió del Complement Retributiu Illes Balears del PAS que duu 10 anys congelat.

Hem vist bona predisposició per part dels grups que conformen el Govern.

El propers dies continuarem amb aquesta ronda de reunions.

IMG 20171005 WA0002

IMG 20171005 WA0006

 

 

La concertada ha de recuperar els seus drets


El director general de Planificació, Ordenació i Centres ha convocat tots els representants sindicals i patronals de l’ensenyament concertat a una reunió de la mesa sectorial que tindrà lloc dimecres dia 14.


Dos dels temes que formen part de l’ordre del dia han suposat fins a dia d’avui un greuge comparatiu amb els companys de l’ensenyament públic.
El primer és la recuperació de la darrera part que tenim pendent de la paga extra de 2012 (un 37,5%), que a l’escola pública va esser abonada amb la nòmina de gener.


L’altre és el pagament del complement salarial en cas de baixa mèdica en el supòsit que aquesta tengui una durada de cinc dies o més (indistintament de quina sigui la causa de la baixa).

A dia d’avui hi ha una sèrie de supòsits en els quals no s’aplica descompte en funció de la causa de la baixa mèdica.
Recordem que tant la sostracció de la paga extra de nadal de 2012, com l’establiment del descompte salarial en cas de baixa són mesures que van esser aprovades i aplicades el mateix dia a un i altre sector, mentre que la recuperació dels dos drets s’ha aplicat a dia d’avui només al sector de l’ensenyament públic.
Per posar un exemple, una baixa llarga pot arribar a suposar un descompte de fins a 480 euros a la concertada, el temps a que a la pública suposaria un descompte zero.


Des de l’STEI vàrem presentar diversos escrits tant a la Conselleria d’Hisenda com a la d’Educació. També vam engegar una campanya a una plataforma digital, gràcies a la qual vam fer una primera entrega de signatures davant la Conselleria d’Alfons el Magnànim dia 30 de març, i hem seguit exigint a tots els fòrums l’equiparació en la recuperació de drets entre els dos sectors educatius.

 

Palma, 12 de juny de 2017

Ramon Mondéjar
Secretari Ensenyament Privat

P1110482

L'STEI entrega les primeres 700 firmes pels drets de la concertada a la Conselleria d'Educació